Tạo tài khoản
 

Thông tư 2/VBHN-BNV | Ban hành: 03/05/2023 | Trạng thái: Chưa xác định

 • Thông tư 79/2005/TT-BNV

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Ban hành: 10/08/2005
  Hiệu lực: 10/09/2005
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
 • Thông tư 13/2018/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Ban hành: 19/10/2018
  Hiệu lực: 05/12/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực