Tạo tài khoản
 

Thông tư 12/2021/TT-BYT | Ban hành: 06/09/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/09/2021
Ban hành
01/11/2021
Có hiệu lực