Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP | Ban hành: 19/06/2000  |  Hiệu lực: 04/07/2000  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp CBCC, VC & LLVTTiền lương, phụ cấp, trợ cấp CBCC, VC & LLVT
Expand Nghị định về tiền lương CBCC, viên chức & LLVT 2004Nghị định về tiền lương CBCC, viên chức & LLVT 2004
Collapse Nghị định về tiền lương CBCC, LLVT & doanh nghiệp 1993Nghị định về tiền lương CBCC, LLVT & doanh nghiệp 1993
Expand Nghị địnhNghị định
Collapse VBQPPL thuộc Nghị địnhVBQPPL thuộc Nghị định
Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 187/2003/QĐ-TTg về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội
Thông tư 02/LĐTBXH-TT Hướng dẫn chế độ nâng lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước
Thông tư 03/2004/TT-BYT Hướng dẫn xếp hạng bệnh viện
Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ lao động-Thương binh và xã hội - Tài chính
Thông tư liên tịch 05/LB-TT Hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
Thông tư 09/2003/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
Thông tư liên tịch 10/LB-TT Hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.
Thông tư 108TC/HCVX Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm
Thông tư 11/2002/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định 112/QĐ-NH9 Về phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng.
Quyết định 116/2002/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng
Quyết định 117/2001/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân
Thông tư liên tịch 12/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995
Thông tư liên tịch 12/LB-TT Hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp
Thông tư liên tịch 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu
Thông tư 125/TTLB Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 779/TTg ngày 1-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư liên tịch 129/LB-TT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 819/TTg ngày 14/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn
Thông tư 13-BYT/TT Hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế
Quyết định 131-TTg Sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở
Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GDĐT Hướng dẫn thực hiện quyết định số 973/1997-QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước
Thông tư 14/2003/TT-BNV Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chính sách tinh giảm biên chế, chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư 15/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
Thông tư liên tịch 150/LB-TT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
Thông tư liên tịch 150-LB/TT Hướng dẫn Quyết định 794/TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
Quyết định 154/2000/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
Quyết định 155/2003/QĐ-TTg Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
Quyết định 155/QĐ-NH9 Về phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng
Thông tư 16/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút
Thông tư liên tịch 163/2002/TTLT/BQP-BTC Hướng dẫn Quyết định 116/2002/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng
Quyết định 17/2000/QĐ-TTg Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển
Thông tư 17/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm
Thông tư liên tịch 17/TT-LB Hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành Giaó dục và Đào tạo
Quyết định 174/1999/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin
Thông tư liên tịch 19/LB-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.
Thông tư 19/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động
Thông tư liên tịch 19/LB-TT Hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp quản lý trại giam
Quyết định 198/1999/QĐ-TTg Về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tư liên tịch 20/LB-TT Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp
Thông tư liên tịch 21/TT-LB Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 26/CP về chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế độ chính sách tiền lương công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang Ban TCCB Chính phủ
Thông tư liên tịch 21/TT-LB Thi hành Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp, Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính hướng dẫn thực hiện xếp hạng doanh nghiệp
Thông tư 23-LĐTBXH/TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Thông tư liên tịch 24-LB/TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đắt đỏ
Quyết định 25/2002/QĐ-TTg Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995
Thông tư 26/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại viện nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt).
Thông tư liên tịch 28/LB-TT Hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
Thông tư 29/LĐTBXH-TT Hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp khu vực
Thông tư 294/2003/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y.
Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn
Thông tư 31/LĐTBXH-TT Hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Quyết định 316-TTg Về chế độ phụ cấp quản lý trại giam
Thông tư 32/1999/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tư 32/LĐTBXH-TT Hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương để lại cho gia đinh đối với cán bộ công nhân viên Nhà nước, lực lượng vũ trang đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài
Thông tư 32/TC-TCĐN Sửa đổi, bổ sung Thông tư 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 33/LB-TT Hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ
Nghị quyết 35/NQ-UBTVQHK9 Phê chuẩn bảng lương chức vụ dân cử, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Toà án, Kiểm sát
Thông tư liên tịch 363/TT-LT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế
Quyết định 369/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc kéo dài thời gian bảo lưu mức phụ cấp khu vực
Thông tư liên tịch 36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ
Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP Thông tư hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch
Thông tư liên tịch 4-LBTT Về việc điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội năm 1997
Thông tư 44-TC/TCĐN Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ
Thông tư 45/TCCP-BCTL Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể
Nghị định 5-CP Quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH
Thông tư liên tịch 52/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC-BVHTT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 174/1999/QĐ-TTg ngày 23/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng dối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa thông tin
Nghị định 06-CP Về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội
Thông tư 64/TC-NSNN Hướng dẫn cấp phát, chi trả tiền lương mới cho công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách xã hội
Thông tư 67/TC-TT Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật
Quyết định 712/2002/QĐ-BLĐTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực
Quyết định 779/TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư liên tịch 79-TTLT Hướng dẫn Quyết định 874/TTg về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước
Quyết định 794/TTg Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
Quyết định 819/TTg Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn
Quyết định 86/2001/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quyết định 924-TTg Bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế
Quyết định 97/2001/QĐ-TTg Về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế
Quyết định 179/1999/QĐ-TTg Quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ
Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTG ngày 30/8/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ
Thông tư liên tịch 11-LB/TT Hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định 25-CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ
Expand Tiền lương, phục cấp, trợ cấp CBCC, VC & LLVTTiền lương, phục cấp, trợ cấp CBCC, VC & LLVT
Expand Nghị định về cải cách chế độ tiền lương CBCC & LLVT 1985Nghị định về cải cách chế độ tiền lương CBCC & LLVT 1985
Expand Lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên chức (cũ)Lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên chức (cũ)
Expand Chế độ, chính sách đối với người công tác tại Lào, CampuchiaChế độ, chính sách đối với người công tác tại Lào, Campuchia
Expand Trợ cấp khó khăn cho CBCC, VC, LLVT lương thấp & và cán bộ xã nghỉ việcTrợ cấp khó khăn cho CBCC, VC, LLVT lương thấp & và cán bộ xã nghỉ việc
Expand Chế độ đối với cán bộ xã trước đâyChế độ đối với cán bộ xã trước đây
Expand Lương tối thiểu chung CBCC, LLVT và DNNNLương tối thiểu chung CBCC, LLVT và DNNN
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG