Tạo tài khoản
 

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP | Ban hành: 19/06/2000  |  Hiệu lực: 04/07/2000  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
19/06/2000
Ban hành
04/07/2000
Có hiệu lực
10/09/2005
Hết hiệu lực toàn bộ