Tạo tài khoản
 

Nghị định 63/2012/NĐ-CP | Ban hành: 31/08/2012  |  Hiệu lực: 20/10/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
31/08/2012
Ban hành
20/10/2012
Có hiệu lực
20/06/2017
Hết hiệu lực toàn bộ