Tạo tài khoản
 

Luật 97/2015/QH13 | Ban hành: 25/11/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/11/2015
Ban hành
01/01/2017
Có hiệu lực
01/01/2018
Hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần