Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 03/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 25/01/2021  |  Hiệu lực: 25/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Kinh doanh bảo hiểmLuật Kinh doanh bảo hiểm
Collapse Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi 2010Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi 2010
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự người kinh doanh vận tải thuỷ nội địaBảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự người kinh doanh vận tải thuỷ nội địa
Expand Bảo hiểm chủ xe cơ giới, Quỹ bảo hiểm xe cơ giớiBảo hiểm chủ xe cơ giới, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Expand Bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnBảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
Collapse Bảo hiểm nông nghiệpBảo hiểm nông nghiệp
Thông tư 101/2012/TT-BTC Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Thông tư 121/2011/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Quyết định 315/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013
Quyết định 358/QĐ-TTg Sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013
Thông tư 43/2012/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTG ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 57/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTG ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Thông tư 96/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số đíều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2011 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiêp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Nghị định 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định 22/2019/QĐ-TTg Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định 03/2021/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Expand Bảo hiểm trong đầu tư và xây dựngBảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
Expand Bảo hiểm tín dụng xuất khẩuBảo hiểm tín dụng xuất khẩu
Expand Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đánh bắt hải sản xa bờChính sách hỗ trợ bảo hiểm đánh bắt hải sản xa bờ
Expand Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộcChế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Expand Chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểmChế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm
Expand Giám sát, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểmGiám sát, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm
Expand Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chungQuy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
Expand Quỹ bảo vệ người được bảo hiểmQuỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Expand Thành lập, tổ chức, hoạt động bảo hiểm tương hỗ trong nông lâm ngư nghiệpThành lập, tổ chức, hoạt động bảo hiểm tương hỗ trong nông lâm ngư nghiệp
Expand Đại lý, cộng tác viên bảo hiểmĐại lý, cộng tác viên bảo hiểm
Expand Đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểmĐào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
Expand VBQPPL về kinh doanh bảo hiểm (cũ)VBQPPL về kinh doanh bảo hiểm (cũ)