Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 03/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 25/01/2021  |  Hiệu lực: 25/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Số: 03/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

___________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Cấn cứ Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp:

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.”

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.”

3. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng dự thảo Quyết định giai đoạn sau năm 2021

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Collapse Luật Kinh doanh bảo hiểmLuật Kinh doanh bảo hiểm
Collapse Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi 2010Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi 2010
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự người kinh doanh vận tải thuỷ nội địaBảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự người kinh doanh vận tải thuỷ nội địa
Expand Bảo hiểm chủ xe cơ giới, Quỹ bảo hiểm xe cơ giớiBảo hiểm chủ xe cơ giới, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Expand Bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnBảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
Collapse Bảo hiểm nông nghiệpBảo hiểm nông nghiệp
Thông tư 101/2012/TT-BTC Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Thông tư 121/2011/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Quyết định 315/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013
Quyết định 358/QĐ-TTg Sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013
Thông tư 43/2012/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTG ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 57/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTG ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Thông tư 96/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số đíều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2011 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiêp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Nghị định 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định 22/2019/QĐ-TTg Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định 03/2021/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Expand Bảo hiểm trong đầu tư và xây dựngBảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
Expand Bảo hiểm tín dụng xuất khẩuBảo hiểm tín dụng xuất khẩu
Expand Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đánh bắt hải sản xa bờChính sách hỗ trợ bảo hiểm đánh bắt hải sản xa bờ
Expand Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộcChế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Expand Chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểmChế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm
Expand Giám sát, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểmGiám sát, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm
Expand Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chungQuy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
Expand Quỹ bảo vệ người được bảo hiểmQuỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Expand Thành lập, tổ chức, hoạt động bảo hiểm tương hỗ trong nông lâm ngư nghiệpThành lập, tổ chức, hoạt động bảo hiểm tương hỗ trong nông lâm ngư nghiệp
Expand Đại lý, cộng tác viên bảo hiểmĐại lý, cộng tác viên bảo hiểm
Expand Đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểmĐào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
Expand VBQPPL về kinh doanh bảo hiểm (cũ)VBQPPL về kinh doanh bảo hiểm (cũ)