Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
26/12/2019
Ban hành
15/02/2020
Có hiệu lực
15/10/2021
Hết hiệu lực toàn bộ