Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN | Ban hành: 11/10/2022| Hiệu lực: 12/12/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2022/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số văn bản
14/2022/TT-BKHCN
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký
Trần Văn Tùng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/10/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BKHCN
Ngày có hiệu lực
12/12/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BKHCN