Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 30/2009/QH12 | Ban hành: 17/06/2009  |  Hiệu lực: 01/01/2010  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quy hoạchLuật Quy hoạch
Expand Luật Quy hoạch 2017Luật Quy hoạch 2017
Collapse Luật Quy hoạch đô thị 2009Luật Quy hoạch đô thị 2009
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 30/2009/QH12 Quy hoạch đô thị
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật quy hoạch đô thị
Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị
Expand Cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thịCắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Expand Hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thịHồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị
Expand Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thịLập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Expand Nội dung thiết kế đô thịNội dung thiết kế đô thị
Expand Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thịPhân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
Expand Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thịQuy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
Expand Quản lý cây xanh đô thịQuản lý cây xanh đô thị
Expand Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thịQuản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Expand Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thịQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG