Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL 1996 (giai đoạn 01/01/1997 - 01/01/2009)

Dịch vụ liên quan

Kiến thức cơ bản về VBQPPL

 

I. KHÁI NIỆM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


III. TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


IV. HIỆU LỰC VĂN BẢN VỀ THỜI GIAN, KHÔNG GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG


V. NGƯNG HIỆU LỰC VĂN BẢN, VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC


VI. LỰA CHỌN ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỢP MÂU THUẪN