Tạo tài khoản
 

Nghị định 68/2019/NĐ-CP | Ban hành: 14/08/2019  |  Hiệu lực: 01/10/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/08/2019
Ban hành
01/10/2019
Có hiệu lực
09/02/2021
Hết hiệu lực toàn bộ