Tạo tài khoản
 

Thông tư 38/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 30/12/2022  |  Hiệu lực: 01/03/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • Nghị định 115/2020/NĐ-CP

  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  Ban hành: 25/09/2020
  Hiệu lực: 25/09/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Ban hành: 14/12/2004
  Hiệu lực: 04/01/2005
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
 • Nghị định 56/2022/NĐ-CP

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

  Ban hành: 24/08/2022
  Hiệu lực: 01/10/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực