Tạo tài khoản
 

Luật 47/2010/QH12 | Ban hành: 16/06/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

  • Thông tư 17/2017/TT-NHNN

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

   Ban hành: 20/11/2017
   Hiệu lực: 05/01/2018
   Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
    • Thông tư 12/2013/TT-NHNN

     Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

     Ban hành: 27/05/2013
     Hiệu lực: 01/06/2013
     Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
    • Thông tư 08/2015/TT-NHNN

     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

     Ban hành: 30/06/2015
     Hiệu lực: 13/08/2015
     Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
     • Thông tư 28/2018/TT-NHNN

      Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

      Ban hành: 22/11/2018
      Hiệu lực: 15/01/2019
      Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
     • Thông tư 09/2014/TT-NHNN

      Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

      Ban hành: 18/03/2014
      Hiệu lực: 20/03/2014
      Trạng thái: Còn hiệu lực