Tạo tài khoản
 

Luật 47/2010/QH12 | Ban hành: 16/06/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
16/06/2010
Ban hành
01/01/2011
Có hiệu lực
15/01/2018
Hết hiệu lực một phần