Tạo tài khoản
 

Thông tư 48/2019/TT-BTC | Ban hành: 08/08/2019  |  Hiệu lực: 10/10/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

  • Thông tư 89/2013/TT-BTC

    Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

    Ban hành: 28/06/2013
    Hiệu lực: 26/07/2013
    Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ