Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 48/2019/TT-BTC | Ban hành: 08/08/2019  |  Hiệu lực: 10/10/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Collapse Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi 2013Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chuyển ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpChuyển ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Expand Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực, đối tượngChính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Collapse Chế độ trích nộp và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệpChế độ trích nộp và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp
Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Thông tư 34/2011/TT-BTC Sửa đổi thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Thông tư 89/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Expand Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpGia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Expand Lập, quản lý và sử dụng Quỹ tập trung của tập đoàn than- khoáng sảnLập, quản lý và sử dụng Quỹ tập trung của tập đoàn than- khoáng sản
Expand Miễn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpMiễn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Expand Hướng dẫn về thuế TNDN, thuế VAT đối với đài truyền hìnhHướng dẫn về thuế TNDN, thuế VAT đối với đài truyền hình
Expand Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố địnhQuản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Expand Xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kếtXác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết
Expand Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệpXác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Expand Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệpXử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
Expand Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2003Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2003
Expand Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997
Expand VBPPPL về thuế thu nhập doanh nghiệp (cũ)VBPPPL về thuế thu nhập doanh nghiệp (cũ)