Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 16/2022/TT-BCT | Ban hành: 10/10/2022  |  Hiệu lực: 28/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW_20.10(VB chưa phân chuyên ngành)VBTW_20.10(VB chưa phân chuyên ngành)
Collapse VBTW_20.10(c)VBTW_20.10(c)
Thông tư 01/2022/TT-UBDT Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Thông tư 02/2022/TT-UBDT Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Thông tư 03/2022/TT-UBDT Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Thông tư 14/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Thông tư 15/2022/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Thông tư 16/2022/TT-BCT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương