Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 51/2021/NĐ-CP | Ban hành: 01/04/2021  |  Hiệu lực: 01/04/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW(C)_6-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)VBTW(C)_6-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)
Thông tư 01/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Thông tư 03/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19
Thông tư 04/2021/TT-NHNN Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19
Thông tư 08/2020/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Thông tư 10/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Thông tư 22/2021/TT-BTC Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Thông tư 49/2020/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non
Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Nghị định 51/2021/NĐ-CP Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non