Tạo tài khoản
 

Nghị định 204/2004/NĐ-CP | Ban hành: 14/12/2004  |  Hiệu lực: 04/01/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 79/2005/TT-BNV

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Ban hành: 10/08/2005
  Hiệu lực: 10/09/2005
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
 • Thông tư 13/2012/TT-BTP

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  Ban hành: 26/11/2012
  Hiệu lực: 15/01/2013
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 13/2018/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Ban hành: 19/10/2018
  Hiệu lực: 05/12/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 14/2012/NĐ-CP

  Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  Ban hành: 07/03/2012
  Hiệu lực: 01/05/2012
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 14/2012/NĐ-CP

  Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  Ban hành: 07/03/2012
  Hiệu lực: 01/05/2012
  Trạng thái: Còn hiệu lực