Tạo tài khoản
 

Nghị định 204/2004/NĐ-CP | Ban hành: 14/12/2004  |  Hiệu lực: 04/01/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/12/2004
Ban hành
04/01/2005
Có hiệu lực
01/11/2009
Hết hiệu lực một phần
01/01/2010
Hết hiệu lực một phần
01/05/2012
Hết hiệu lực một phần
10/04/2013
Hết hiệu lực một phần
15/09/2016
Hết hiệu lực một phần