Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 07/2021/NĐ-CP | Ban hành: 27/01/2021| Hiệu lực: 15/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈOCHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO
Expand Chương trình MTQG nước sạch & VSMT nông thônChương trình MTQG nước sạch & VSMT nông thôn
Expand Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khănDanh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Collapse Tiêu chí, chuẩn huyện, xã, thôn, hộ nghèo & cận nghèoTiêu chí, chuẩn huyện, xã, thôn, hộ nghèo & cận nghèo
Collapse VBQPPL TRUNG ƯƠNGVBQPPL TRUNG ƯƠNG
Thông tư 01/2012/TT-UBDT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015
Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm
Quyết định 09/2011/QĐ-TTg Về chuẩn hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 1143/2000/QĐ-LĐTBXH Về việc điều chỉnh chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2001-2005
Quyết định 12/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1559/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020
Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Quyết định 170/2005/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm
Quyết định 2115/QĐ-TTg Về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020
Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Thông tư 25/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 quyết định số 117/2008/qđ-ttg ngày 27/8/2008 của thủ tướng chính phủ
Thông tư 30/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương
Quyết định 30/2012/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Quyết định 393/2005/QĐ-UBDT Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Thông tư 41/UB-TT Quy định và hướng dẫn tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi
Quyết định 50/2016/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020
Quyết định 587/2002/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giai đoạn 2001 - 2005
Quyết định 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020
Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Quyết định 33/2020/QĐ-TTg Về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Nghị định 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Chương trình 135Chương trình 135
Expand Chương trình giảm nghèo bền vữngChương trình giảm nghèo bền vững
Expand Chính sách hỗ trợ khó khăn, giảm nghèo khácChính sách hỗ trợ khó khăn, giảm nghèo khác