Tạo tài khoản
 

Luật 32/2001/QH10 | Ban hành: 25/12/2001  |  Hiệu lực: 07/01/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/12/2001
Ban hành
07/01/2002
Có hiệu lực
01/01/2016
Hết hiệu lực toàn bộ