Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 1243/QĐ-TTg | Ban hành: 25/07/2011  |  Hiệu lực: 25/07/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


 
tusachluat.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 1243/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020"

_______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020” với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung

- Đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật, tạo sự đột phá và chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, phấn đấu đưa một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và chuyên ngành đào tạo đạt trình độ tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ đào tạo trên thế giới, góp phần đưa sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật từng bước hội nhập quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể

- Hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường văn hóa nghệ thuật đảm bảo sự hợp lý về quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, phân bổ vùng, miền, địa phương, tính đặc thù của chuyên ngành đào tạo, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục và định hướng chiến lược của việc phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam. Tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật từ trung ương tới địa phương, dần xóa bỏ khoảng cách về chất lượng đào tạo giữa các khu vực, phát huy tính năng động và hiệu quả của mạng lưới đào tạo trong nước đồng thời tăng cường liên kết với cơ sở đào tạo về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài.

- Đổi mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo văn hóa nghệ thuật trên nguyên tắc đảm bảo tính đặc thù, hài hòa giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành. Bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao.

- Tăng cường cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật đảm bảo hiện đại, đủ điều kiện giảng dạy và học tập trong môi trường đào tạo chuẩn, chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

- Hình thành mạng lưới 07 cơ sở đào tạo trọng điểm chất lượng cao, bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Lựa chọn và đầu tư toàn diện để đến năm 2020 có 6 cơ sở đào tạo ngang tầm các trường tiên tiến trong khu vực (mỗi lĩnh vực có một cơ sở đào tạo: Văn hóa, Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Mỹ thuật, Múa, Xiếc).

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo văn hóa nghệ thuật, tăng cường sự phân cấp theo hướng phát huy quyền tự chủ và tự trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Đổi mới cơ cấu đào tạo và phát triển, hoàn thiện mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

- Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm tính hợp lý, có sự gắn kết chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực giai đoạn 2011-2020 và phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo chung của cả nước.

- Rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở đào tạo hiện có để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, đầu tư bổ sung, kiện toàn trang thiết bị nghiên cứu và đào tạo, nâng cấp, hiện đại hóa, tăng cường năng lực cho cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật hiện có trên toàn quốc, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu đề ra, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo.

- Đầu tư xây dựng mới cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở các vùng, miền trên cơ sở xác định nhu cầu phát triển văn hóa nghệ thuật, có sự cân đối theo vùng, miền; Đầu tư hình thành cơ sở đào tạo mới, nâng cấp các cơ sở đào tạo hiện có; Đầu tư mở thêm một số khoa, tổ bộ môn ở các cơ sở đào tạo phù hợp nhu cầu thực tiễn và phát huy tác dụng, năng lực hiện có.

- Nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo không chuyên biệt về văn hóa, nghệ thuật hiện có tham gia đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài. Xây dựng các cơ chế, hình thức liên kết hoạt động phù hợp đối với đặc thù của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá chất lượng về kết quả đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; trao đổi thông tin, nhân lực; hợp tác liên kết trong khu vực.

- Hình thành các cơ sở đào tạo trọng điểm cho từng lĩnh vực đào tạo. Xây dựng hệ thống tiêu chí về các cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao của ngành văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu xác định các chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo trọng điểm chất lượng cao.

b) Đổi mới phát triển chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn  và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

- Cơ cấu lại khung chương trình, bảo đảm sự liên thông của các cấp học, giải quyết tốt mối quan hệ về khối lượng kiến thức và thời lượng học tập, giữa lý thuyết và thực hành, nâng cao hiệu quả đào tạo của từng môn học. Đổi mới nội dung đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, yêu cầu nghề nghiệp, xã hội, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới. Phát triển tiềm năng nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực của người học.

- Bổ sung chương trình đào tạo các chuyên ngành mới về nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội như: Đạo diễn chương trình ca nhạc, Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy biểu diễn, Quản lý nghệ thuật, Sáng tác kịch hát dân tộc, Diễn viên biểu diễn thời trang, Diễn viên biểu diễn tạp kỹ, Diễn viên đóng thế, Kỹ thuật viên âm thanh ánh sáng…

- Bổ sung giáo trình, tài liệu học tập, từng bước hoàn thiện hệ thống giáo trình đạt chuẩn về chất lượng, tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực, quốc tế. Đẩy mạnh sự hợp tác trong biên soạn giáo trình, sử dụng các chương trình, giáo trình tiên tiến, tăng cường sự thu hút học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

- Ban hành các tài liệu hướng dẫn, đổi mới việc xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung đào tạo; xuất bản hoặc dịch và xuất bản một số sách chuyên môn của nước ngoài về văn hóa nghệ thuật.

- Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm tiên tiến cho đội ngũ giáo viên, giảng viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phương pháp giảng dạy hiện đại.

- Đổi mới nội dung giảng dạy và phương pháp giáo dục về văn hóa truyền thống và giáo dục thể chất, đáp ứng yêu cầu trang bị về kiến thức tiếp cận các chuẩn chung của thế giới và phù hợp với đặc điểm thực tế, phát huy thế mạnh của từng vùng, địa phương nước ta.

- Đối với phương pháp tuyển sinh, phát triển chương trình, giáo trình, đánh giá kết quả tốt nghiệp trong công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo:

+ Đổi mới công tác tuyển sinh các ngành năng khiếu văn hóa nghệ thuật. Tổ chức kỳ tuyển sinh riêng ở trình độ đại học và cao đẳng, nhằm tạo nguồn tuyển sinh rộng rãi cho các trường; đổi mới phương thức thi tốt nghiệp.

+ Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng chuẩn hóa về chất lượng thông qua tác phẩm và sản phẩm cụ thể, đánh giá quá trình phát triển tài năng để sớm có biện pháp sàng lọc và áp dụng kịp thời những phương pháp đào tạo đạt chất lượng cao.

- Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp các cấp học ở trong nước và nước ngoài.

- Đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng gắn với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, yêu cầu sử dụng nhân lực, nhu cầu học tập của nhân dân và quyền chủ động của các cơ sở đào tạo.

- Có chính sách hỗ trợ chi phí tuyển sinh các ngành năng khiếu nghệ thuật cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật hàng năm, đặc biệt là đối với việc tuyển sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi dân tộc thiểu số.

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ chi phí tốt nghiệp cho sinh viên các ngành nghệ thuật Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Xiếc để bảo đảm chất lượng tốt nghiệp đang đánh giá theo hình thức thông qua tác phẩm nghệ thuật.

- Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra đào tạo, tổ chức các hoạt động kiểm định chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả và các hoạt động thanh tra giáo dục, đào tạo văn hóa nghệ thuật để xóa bỏ khoảng cách về chất lượng đào tạo giữa các cơ sở ở trung ương và các cơ sở do địa phương quản lý. Thực hiện tốt việc giám định xã hội đối với cơ sở đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật.

c) Đổi mới, mở rộng phương thức đào tạo để tranh thủ mọi nguồn lực và huy động toàn xã hội tập trung cho công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Thực hiện liên kết đào tạo giữa các trường trong và ngoài nước, đào tạo theo địa chỉ, mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên ngành văn hóa, nghệ thuật.

- Mở rộng các hình thức đào tạo văn hóa nghệ thuật theo hướng xã hội hóa nhằm tạo ra đối tượng trong đào tạo với các trường công lập và cung cấp thêm nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật ở địa phương, đảm bảo cân đối vùng miền, khu vực (thành lập mới các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật ngoài công lập); Khuyến khích các nghệ sỹ, nghệ nhân có uy tín tổ chức kèm cặp, truyền nghề, dạy nghề hoặc mở lớp đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa trong cơ sở giáo dục Đại học công lập theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

d) Đổi mới công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ, kỹ năng và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên về số lượng, trình độ và cơ cấu đội ngũ phân bổ theo từng chuyên ngành; Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài; Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát thực tế học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; Tăng cường mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, lý luận chính trị và ngoại ngữ; Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi khối ngành văn hóa nghệ thuật…

- Xây dựng và hoàn chỉnh tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên các cấp đào tạo. Có chế tài xử lý đối với các cơ sở đào tạo không đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên theo quy định. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên theo các chuẩn mới.

- Đổi mới quản lý đào tạo, có cơ chế đánh giá giảng viên, giáo viên rõ ràng, phù hợp. Tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức, xác định biên chế, tuyển dụng và thực hiện các chế độ lương, thưởng… đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên, đẩy mạnh hình thức chế độ hợp đồng lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

- Xây dựng, chỉnh sửa và từng bước hoàn thiện hệ thống các quy định về chế độ, chính sách đặc thù đối với giáo viên, giảng viên văn hóa, nghệ thuật, bao gồm tiêu chuẩn giảng viên, định mức lao động, điều kiện làm việc, nghiên cứu khoa học, chế độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật, kiêm nhiệm giảng dạy và có cơ chế đánh giá khách quan kết quả công việc.

- Xây dựng chính sách khuyến khích nhân tài (nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, chuyên gia) tham gia công tác đào tạo, huấn luyện ở các cơ sở đào tạo nhằm thu hút, sử dụng nhân tài nghệ thuật ở quy mô quốc gia, tránh sự mất cân đối về phát triển văn hóa nghệ thuật giữa các vùng, miền.

- Xây dựng nâng cao chế độ cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục phổ thông làm nhiệm vụ giáo dục về văn hóa truyền thống, giáo dục thể chất, gia đình và hướng nghiệp du lịch đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu mới về phát triển toàn diện con người, yêu cầu thực tế phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cụ thể nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật, đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

- Có chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tham gia đào tạo nhân lực ngành Văn hóa nghệ thuật.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện và hiệu quả giảng dạy trong các trường văn hóa nghệ thuật”.

đ) Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo để thu hút nguồn lực tài chính và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút, mời chuyên gia, giảng viên là người nước ngoài và người Việt Nam ở ngoài nước tham gia đào tạo các trường Văn hóa nghệ thuật để vừa học tập kiến thức vừa học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo và tiếp thu chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến.

- Mở rộng việc liên kết đào tạo với các trường Văn hóa nghệ thuật tiên tiến ở nước ngoài, chú trọng việc liên kết đào tạo một số ngành xã hội đang cần nhưng trong nước chưa có khả năng đào tạo. Mô hình liên kết, chuyển giao phương pháp và nội dung chương trình đào tạo của chuyên gia các nước tiên tiến là hoạt động bổ trợ trực tiếp lấp vào khoảng trống của những khó khăn, hạn chế của ngân sách gửi đi đào tạo tại cơ sở nước ngoài, là giải pháp nhanh nhất để rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng đào tạo của nước ta với các nước tiên tiến.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài trao đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên.

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài vào Việt Nam.

- Ưu tiên và tạo cơ hội tối đa cho việc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước nhất là các giảng viên đại học và nghiên cứu sinh giỏi, có đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật.

e) Đổi mới quản lý các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Tăng cường phân cấp nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục Văn hóa nghệ thuật trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo, chủ động sáng tạo và thực hiện chương trình đào tạo, các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín của các trường, phù hợp với định hướng phát triển chung của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.

- Có giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực của công tác quản lý nhà nước:

+ Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tổng kết đánh giá chất lượng đào tạo, coi trọng và tập trung các nội dung thanh tra chuyên môn bên cạnh thanh tra quản lý và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trên diện rộng việc thực hiện các quy định của ngành nhằm bảo đảm kỷ cương nề nếp trong mọi hoạt động: về mở lớp, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; thực hiện chương trình đào tạo; quy chế tuyển sinh, đánh giá học sinh, sinh viên, tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; chấp hành các quy định về thu và sử dụng các khoản thu, quản lý tài chính; thực hiện chế độ chính sách với người dạy và người học…

+ Tăng cường sự phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước, đề xuất, nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật.

+ Triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và công chức, viên chức theo định kỳ và hàng năm.

g) Nghiên cứu, sửa đổi chính sách đầu tư, tài chính để từng bước chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Đầu tư cơ sở vật chất -  kỹ thuật: Xây dựng, nâng cấp các trường, tăng cường trang bị các thiết bị kỹ thuật chuyên ngành phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật.

- Trên cơ sở quy hoạch lại mạng lưới các trường văn hóa nghệ thuật, xây dựng kế hoạch đầu tư trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là tập trung lớn cho các trường đào tạo nghệ thuật đỉnh cao, chú trọng đầu tư các trường vùng và trường đào tạo các loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo.

- Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập mang tính chuyên nghiệp coi trọng việc đầu tư các cơ sở vật chất gắn với đặc thù của ngành như trường quay, sân khấu, sàn tập, xưởng, phòng hòa nhạc, phòng luyện thanh và các trang thiết bị khác theo tiêu chuẩn tiên tiến. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin cho công tác đào tạo để khai thác tài liệu, sử dụng các phần mềm vào nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu khoa học.

3. Phân công thực hiện Đề án

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung Đề án để chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2011, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo văn hóa nghệ thuật, tổ chức thực hiện Đề án.

b) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm, đảm bảo việc thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 – 2020; hướng dẫn việc đầu tư, chi phí, quản lý tài chính thực hiện Đề án này theo quy định.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Đề án từ năm 2011.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và đưa vào kế hoạch hàng năm, bố trí ngân sách nhà nước hàng năm theo lộ trình triển khai thực hiện Đề án.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa các cơ chế, chính sách liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng; chính sách, chế độ đối với nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên trong ngành văn hóa nghệ thuật.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục chung của cả nước và đưa nội dung cơ bản của Đề án gắn với công tác đào tạo vào kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo giai đoạn tới.

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật” trên địa bàn; Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm ở địa phương mình về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực văn hóa nghệ thuật phù hợp với lộ trình triển khai Đề án và Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện đổi mới và phát triển trường văn hóa nghệ thuật đóng trên địa bàn.

4. Nguồn kinh phí triển khai Đề án

Kinh phí để triển khai Đề án được huy động từ nhiều nguồn: từ ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế và huy động tài trợ, đóng góp của các đối tượng khác trong nước theo chủ trương xã hội hóa. Ngân sách nhà nước được cấp hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Collapse Luật Giáo dụcLuật Giáo dục
Expand Chỉ thị của Bộ trưởngChỉ thị của Bộ trưởng
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ trưởngQuyết định của Bộ trưởng
Collapse Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 06/1998/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục
Quyết định 07/2008/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
Quyết định 07/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 – 201
Quyết định 09/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 1000/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 1008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Quyết định 1023/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ( SEQAP )
Quyết định 1033/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015
Quyết định 104/2005/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 – 2010
Quyết định 104-CP Về việc chuyển Trường cán bộ bưu điện, truyền thanh thành Trường đại học kỹ thuật thông tin liên lạc
Quyết định 1056/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Quyết định 1073/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
Quyết định 1097/QĐ-TTg Sửa đổi Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định 170/QĐ-TTg
Quyết định 1115/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Quyết định 112/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 1122/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
Quyết định 1126/QĐ-TTg Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Quyết định 113-CP Về việc đổi tên Trường đại học giao thông vận tải thành Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ
Quyết định 113-TTg Về việc cho phép trường đại học tài chính kế toán Hà Nội thuộc bộ tài chính được chuyển địa điểm
Quyết định 1138/QĐ-TTg Thay và bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015
Quyết định 114-CP Về việc thành lập phân hiệu đại học y khoa Thái Bình
Quyết định 1160/QĐ-TTg Về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
Quyết định 1164/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Quyết định 117-CP Về việc thành lập trường đại học tại chức Hải Phòng
Quyết định 119/2001/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương
Quyết định 121-TTg Về việc thành lập ban tuyển sinh trung ương
Quyết định 121/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
Quyết định 1216/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Quyết định 122/2006/QĐ-TTg Về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
Quyết định 1221/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Quyết định 123-CP Về việc chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương thành Trường ngoại giao và Trường ngoại thương
Quyết định 1230/QĐ-TTg Về việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015
Quyết định 1243/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020"
Quyết định 1258/QĐ-TTg Về việc Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương
Quyết định 126/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Quyết định 127-CP Về việc mở trường đại học sư phạm miền núi
Quyết định 127-CP Về việc mở lớp chuyên tu đại học tại các trường y sĩ Thanh Hóa, Thái Bình và Việt Bắc
Quyết định 128-CP Về việc chia Trường đại học sư phạm Hà Nội thành 3 trường đại học sư phạm
Quyết định 1320/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Quyết định 1325/QĐ-TTg Về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 1341/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định 1359/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Ngô Quyền
Quyết định 137/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010
Quyết định 1379/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020
Quyết định 138/2001/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 1382/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Quyết định 1386/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Thông tin liên lạc
Quyết định 139/2004/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp Quân khu
Quyết định 14/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Quyết định 1400/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"
Quyết định 1404/QĐ-TTg Về việc Chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc
Quyết định 1404/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Tân Trào
Quyết định 142/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Quyết định 1437/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"
Quyết định 1470/QĐ-TTg Về việc thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014
Quyết định 1483/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020
Quyết định 149/2006/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"
Quyết định 150/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Quyết định 150-CT Về việc Học viện kỹ thuật quân sự mang tên đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Quyết định 1505/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015”
Quyết định 1534/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam
Quyết định 155-CP Thành lập trường thủy sản thuộc quyền quản lí của tổng cục thủy sản
Quyết định 1558/QĐ-TTg Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam
Quyết định 1559/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020"
Quyết định 1576/QĐ-TTg Về việc thành lập Vụ Giáo dục dân tộc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 159/2002/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học
Quyết định 1593/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam
Quyết định 1603/QĐ-TTg Về việc bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015
Quyết định 1625/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020
Quyết định 163/QĐ-TTg Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 164/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 164-TTg Về việc công nhận chính thức một số trường cao đẳng sư phạm
Quyết định 1640/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 167-HĐBT Của Hội Đồng Bộ Trưởng Sô 167-HĐBT Ngày 28 Tháng 9 Năm 1982 Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Quyết định 168-HĐBT Về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông Bé, Long An, Tây Ninh
Quyết định 1685/QĐ-TTg Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 170/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Quyết định 170/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học
Quyết định 171/QĐ-TTg Về việc đổi tên Trường đại học Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 173/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ
Quyết định 1751/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2020
Quyết định 176-CT Về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá
Quyết định 1769/QĐ-TTg Nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập
Quyết định 1784/QĐ-TTg Thay đổi Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"
Quyết định 181-CP Về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc
Quyết định 1907/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định 1928/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
Quyết định 1929/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thái Bình Dương
Quyết định 1951/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Tây Nguyên và huyện miền núi của tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 1981/QĐ-TTg Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
Quyết định 1982/QĐ-TTg Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
Quyết định 20/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Quyết định 201/1999/QĐ-TTg Về việc tách hai Trường Đại học Sư phạm khỏi hai Đại học Quốc gia
Quyết định 201/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010"
Quyết định 2053/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập
Quyết định 2067/QĐ-TTg Về việc Thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Quyết định 207/1998/QĐ-TTg Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
Quyết định 208/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Quyết định 208/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"
Quyết định 21/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam
Quyết định 211/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam
Quyết định 2123/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
Quyết định 214-CP Về việc mở trường đại học dự bị đại học dân tộc trung ương
Quyết định 214/CT Về việc giải thể Trường bổ túc văn hoá công nhân Trung ương số 1
Quyết định 2168/QĐ-TTg Cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Quyết định 2170/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Quyết định 221/2005/QĐ-TTg Về việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020
Quyết định 224-TTg Về việc đào tạo trên đại học ở trong nước do Chính Phủ ban hành
Quyết định 230/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ
Quyết định 2342/QĐ-TTg Thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 2343/QĐ-TTg Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Quyết định 235-TTg Về việc thành lập trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 239/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
Quyết định 240/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 244/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
Quyết định 2448/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020
Quyết định 246-CP Về việc chuyển trường lý luận nghiệp vụ văn hóa thành trường cao đẳng nghiệp vụ văn hóa
Quyết định 248-TTg Về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục
Quyết định 249/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Quyết định 26/2003/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005
Quyết định 260-TTg Về việc di chuyển học sinh miền nam trở về miền nam tiếp tục học tập
Quyết định 277/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 278-CP Về việc chuyển lớp đại học vừa học vừa làm đặt tại trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hoà Bình thành trường cao đẳng kỹ thuật Hà Sơn Bình
Quyết định 281/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án hỗ trợ việc dạy học và học tiếng tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định 281/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
Quyết định 282/2005/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình
Quyết định 284/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 30/2005/QĐ-TTg Về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Quyết định 303/QĐ-TTg Quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt Đức
Quyết định 339-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học An ninh nhân dân
Quyết định 34-CP Về việc chuyển Phân hiệu đại học y Thái Bình thành Trường đại học y Thái Bình
Quyết định 35/QĐ-TTg Thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Quyết định 350/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kinh Bắc
Quyết định 356/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"
Quyết định 36/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 376/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
Quyết định 377/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 378/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương
Quyết định 391/QĐ-TTg Bổ sung Quyết định 2186/QĐ-ttg về phân bổ vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Quyết định 392/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên
Quyết định 404/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Quyết định 405-TTg Về việc thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và kinh doanh Hà Nội
Quyết định 406-TTg Về việc tổ chức lại các trường cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 412/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 418/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho viện sốt rét – kí sinh trùng vÀ côn trùng trung ương
Quyết định 426-TTg Về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học
Quyết định 429/QĐ-TTg Về việc bổ sung Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 47-TTg Về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đẳng Hoá chất
Quyết định 47/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt ''Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010"
Quyết định 479-TTg Về việc nâng cấp trường Trung học kỹ thuật mỏ thành trường Cao đăng kỹ thuật mỏ
Quyết định 48/2002/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010
Quyết định 494/QĐ-TTg Phê duyệt đề án một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Quyết định 499/QĐ-TTg Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 50-TTg Về việc nâng cấp Trường Cán bộ Lao động - xã hội thành Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội
Quyết định 579/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020
Quyết định 595/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Quyết định 599/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án “đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020
Quyết định 60/QĐ-TTg Về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015
Quyết định 601/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia"
Quyết định 614/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Quyết định 68-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho viện quân y 108
Quyết định 692/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"
Quyết định 699/QĐ-TTg Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
Quyết định 700/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Trưng Vương tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 702/QĐ-TTg Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 703/QĐ-TTg Chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 711/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020"
Quyết định 721/QĐ-TTg Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương
Quyết định 763/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 – 2019
Quyết định 764/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo
Quyết định 773-TTg Về việc giao nhiệm vụ đàotạo trên đại học cho viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam Bộ
Quyết định 80/QĐ-TTg Về việc bổ sung thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo
Quyết định 80-TTg Về việc công nhận trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I
Quyết định 808/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011 - 2020"
Quyết định 89/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
Quyết định 891/QĐ-TTg Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
Quyết định 911/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
Quyết định 920/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh
Quyết định 927/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định 929/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Quyết định 959/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020
Quyết định 962/QĐ-TTg Về việc thay Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014
Quyết định 97-CP Về việc mở Trường đại học sư phạm miền núi
Quyết định 98-TTg/VG Về việc chuẩn bị mở trường đại học kỹ thuật miền núi
Quyết định 989/QĐ-TTg Về việc thành lập trường Đại học Phan Châu Trinh
Quyết định 998/QĐ-TTg Về việc thành lập ban tổ chức Diễn đàn giáo dục Đông Nam Á
Quyết định 999/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên