Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 22/2012/QH13 | Ban hành: 26/05/2012  |  Hiệu lực: 26/05/2012  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Nghị quyết số: 22/2012/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

______________________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 7 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 ngày 25/12/2001;

Căn cứ Điều 56 Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25/12/2001;

Căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại công văn số 2356/MTTW-ĐCT ngày 18 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tại công văn số 58/CV-UBMT ngày 25 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 149/TTr-UBTVQH13 ngày 21 tháng 5 năm 2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Long An ngày 26 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, thuộc đơn vị bầu cử số 01 gồm các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa và Đức Huệ, vì đã không trung thực trong việc khai lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, vi phạm khoản 1 và khoản 2, Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sai phạm của bà Đặng Thị Hoàng Yến đã gây dư luận xấu trong xã hội. Bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Điều 2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và bà Đặng Thị Hoàng Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ ba, thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng