Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Luật 37/2013/QH13 | Ban hành: 20/06/2013  |  Hiệu lực: 01/08/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI

_____

 

Luật số: 37/2013/QH13

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

LUẬT

Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

___________________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 3 của Luật số 38/2009/QH12.

Điều 1

Khoản 2 Điều 170 của Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư;

b) Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung   ngành, nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung.

Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định tại điểm a khoản này.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Điều 2

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Collapse Các Luật về doanh nghiệpCác Luật về doanh nghiệp
Expand Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Expand Luật Doanh nghiệp 2014Luật Doanh nghiệp 2014
Collapse Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 37/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
Luật 60/2005/QH11 Doanh nghiệp
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật doanh nghiệp
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chuyển DNNN sang Công ty TNHH MTVChuyển DNNN sang Công ty TNHH MTV
Expand Chế độ phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữuChế độ phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu
Expand Cơ chế tài chính, hoạt động của doanh nghiệp công íchCơ chế tài chính, hoạt động của doanh nghiệp công ích
Expand Cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiCổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Expand Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Expand Giao, bán, khoán, cho thuê DNNNGiao, bán, khoán, cho thuê DNNN
Expand Giám sát, công khai thông tin hoạt động DNNNGiám sát, công khai thông tin hoạt động DNNN
Expand Kinh doanh dịch vụ bảo vệKinh doanh dịch vụ bảo vệ
Expand Phát hành trái phiếu doanh nghiệpPhát hành trái phiếu doanh nghiệp
Expand Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên cty TNHH MTV nhà nướcQuy chế hoạt động của Kiểm soát viên cty TNHH MTV nhà nước
Expand Quy chế hoạt động người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpQuy chế hoạt động người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Expand Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp ở cấp tỉnhQuy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp ở cấp tỉnh
Expand Quy chế tài chính Cty TNHH MTV nhà nướcQuy chế tài chính Cty TNHH MTV nhà nước
Expand Quy chế tài chính một số tập đoàn, tổng công ty nhà nướcQuy chế tài chính một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước
Expand Quy định về quản trị công ty đại chúngQuy định về quản trị công ty đại chúng
Expand Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNNQuyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN
Expand Quản lý nợ của DNNN nắm 100% vốn điều lệQuản lý nợ của DNNN nắm 100% vốn điều lệ
Expand Thành lập tổ chức chính trị, CT-XH tại doanh nghiệpThành lập tổ chức chính trị, CT-XH tại doanh nghiệp
Expand Thành lập, tổ chức lại, giải thể DNNNThành lập, tổ chức lại, giải thể DNNN
Expand Thí điểm tổ chức, tổ chức lại tập đoàn nhà nướcThí điểm tổ chức, tổ chức lại tập đoàn nhà nước
Expand Tiêu chí, danh mục phân loại DNNNTiêu chí, danh mục phân loại DNNN
Expand Tăng, giảm vốn điều lệ & quản lý cổ phiếu quỹ của công ty CPTăng, giảm vốn điều lệ & quản lý cổ phiếu quỹ của công ty CP
Expand Điều lệ mẫu của cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữuĐiều lệ mẫu của cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
Expand Điều lệ tổ chức & hoạt động tập đoàn, tổng công ty nhà nướcĐiều lệ tổ chức & hoạt động tập đoàn, tổng công ty nhà nước
Expand Đăng ký kinh doanhĐăng ký kinh doanh
Expand Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcĐầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Expand Đặt tên doanh nghiệp phù hợp văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tụcĐặt tên doanh nghiệp phù hợp văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục
Expand Chuyển cơ quan, tổ chức nhà nước sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệpChuyển cơ quan, tổ chức nhà nước sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003
Expand Luật Doanh nghiệp 1999Luật Doanh nghiệp 1999
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995
Expand Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990
Expand Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)
Expand VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)
Expand VBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏVBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏ
Expand Luật Doanh nghiệp 2020Luật Doanh nghiệp 2020
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)