Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Mục VI này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08 tháng 04 năm 2011:

"Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông số 12/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1 mục VI như sau:

“1.1. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử thực hiện báo cáo, thống theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

1.2. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn báo cáo, thống theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

1.3. Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet báo cáo, thống theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục VI như sau:

“2. Báo cáo các thông tin lưu giữ:

Trước ngày 15 tháng 05 15 tháng 11 hàng năm, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet báo cáo bằng thư điện tử các thông tin đã lưu giữ về yêu cầu từ chối xác nhận yêu cầu từ chối của 06 tháng trước đó.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục VI như sau:

“3. Thời gian báo cáo

- Báo cáo định kỳ: thực hiện trước ngày 15 tháng 05 15 tháng 11 hàng năm;

- Báo cáo năm: thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm;

- Báo cáo đột xuất: khi yêu cầu của Trung tâm VNCERT.”

..."

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TINVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thông tin điều Luật Chương II Nghị định số 64/2007/NĐ-CP
Thông tin điều Luật Chương III Nghị định số 64/2007/NĐ-CP
Thông tin điều Luật Chương IV, VII Nghị định số 174/2013/NĐ-CP
Thông tin Điều 2 Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật của Thông tư số 05/2016/TT-BCT
Thông tin điều Luật Chương III Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 19 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT
Thông tin điều Luật Nghị định số 108/2016/NĐ-CP
Thông tin Điều luật Điều 1 Nghị định số 53/2018/NĐ-CP
Thông tin điều Luật thông tư số 19/2014/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Chương IV Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật 3 Điều 2 Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 sửa đổi Phụ lục 2B Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 sửa đổi Phụ lục 3A Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 sửa đổi Phụ lục 3B Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 sửa đổi Phụ lục 4A Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin Điều Luật Điều 2 sửa đổi Phụ lục 4B Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT
Thông tin điều Luật Điều 77 Luật 67/2006/QH11