Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 06/2005/QĐ-BXD | Ban hành: 03/02/2005  |  Hiệu lực: 16/03/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ XÂY DỰNG

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 06/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng

__________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính và Vụ trưởng Vụ Kiến trúc - Quy hoạch.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 502-BXD/VKT ngày 18/9/1996; Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Giá quy hoạch xây dựng đô thị và Định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguyễn Hồng Quân

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC

CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số: 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng quy định trong văn bản này là căn cứ để xác định chi phí cho việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm:

- Quy hoạch xây dựng vùng.

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

- Quy hoạch xây dựng  điểm dân cư nông thôn.

2. Khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước để lập quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung xây dựng đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2.000; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh đều phải tuân theo các quy định của văn bản này. Khuyến khích việc sử dụng vốn khác (không thuộc vốn ngân sách nhà nước) để lập các loại quy hoạch xây dựng áp dụng định mức chi phí quy định tại văn bản này.

3. Khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch xây dựng thì chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định bằng dự toán chi phí lập theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam để trình Người có thẩm quyền phê duyệt.

4. Nội dung và sản phẩm của các công việc: lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; lập đồ án quy hoạch xây dựng; thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng; quản lý lập quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quy hoạch xây dựng hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

5. Nội dung chi phí tính trong định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm các khoản: Chi phí thu thập tài liệu liên quan; chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí khấu hao máy, thiết bị; chi phí quản lý; chi phí hội nghị thông qua kết quả lập đồ án quy hoạch; chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế và thu nhập chịu thuế tính trước (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

6. Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng do tổ chức lập đồ án quy hoạch quản lý trên cơ sở hợp đồng giao nhận thầu quy hoạch xây dựng và sử dụng để chi cho công việc lập đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành.

7. Chi phí của một số công việc sau được xác định bằng tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng; gồm:

7.1. Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng: chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch do tổ chức được giao lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng quản lý để chi cho công việc lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

7.2. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng: chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng do tổ chức được giao quản lý lập quy hoạch xây dựng quản lý để chi cho công việc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

7.3. Quản lý lập  quy hoạch xây dựng: chi phí quản lý lập quy hoạch xây dựng là giới hạn chi phí cho các hoạt động của tổ chức được giao quản lý quá trình lập quy hoạch xây dựng.

8. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại phần II của văn bản này chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

- Khảo sát địa chất, địa vật lý; mua hoặc lập các bản đồ địa hình;

- Đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa;

- Công bố quy hoạch được duyệt;

- Các công việc khác phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng (nếu có).

9. Trường hợp phải mua các loại bản đồ địa hình, tổ chức được giao quản lý lập quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về khối lượng, giá cả liên quan đến chi phí mua bản đồ.

10. Chi phí làm mô hình quy hoạch xây dựng (nếu đồ án quy hoạch xây dựng yêu cầu phải làm mô hình) được xác định theo quy định tại bảng 7 phần II của văn bản này.

11. Chi phí công bố quy hoạch được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 5% chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng tương ứng. Chi phí cho các công việc: khảo sát địa chất, địa vật lý; mua hoặc lập các bản đồ địa hình; Thiết kế đô thị của một số khu vực trong đô thị khi có yêu cầu phải lập thành đồ án riêng; đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa và các công việc khác phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng (nếu có) xác định theo dự toán chi phí được lập trên cơ sở yêu cầu nội dung công việc cần thực hiện và các quy định có liên quan để trình Người có thẩm quyền phê duyệt.

12. Khi quy mô của đồ án quy hoạch xây dựng  trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong văn bản này thì định mức chi phí quy hoạch xây dựng được xác định theo phương pháp nội suy.

13. Chi phí cho việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí theo yêu cầu nội dung công việc quy hoạch phải điều chỉnh để trình Người có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí điều chỉnh quy hoạch xây dựng không vượt chi phí tính theo định mức chi phí quy hoạch xây dựng tương ứng quy định tại văn bản này.

14. Chi phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa được điều chỉnh với hệ số K=1,2 so với định mức chi phí quy định tại văn bản này.

15. Trường hợp công việc lập quy hoạch xây dựng có đặc điểm riêng khi áp dụng quy định trong văn bản này không phù hợp hoặc chưa được quy định định mức chi phí thì tổ chức được giao quản lý  quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng lập dự toán chi phí trình Người có thẩm quyền phê duyệt.

16. Người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện công tác quy hoạch xây dựng quy định trong văn bản này là Người phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hoặc Người được uỷ quyền phê duyệt theo quy định.

17. Nội dung dự toán chi phí thực hiện công tác quy hoạch xây dựng như hướng dẫn trong phụ lục kèm theo văn bản.

18. Hướng dẫn việc xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng khi chuyển tiếp sang áp dụng định mức chi phí quy định tại văn bản này:

- Những công việc quy hoạch xây dựng theo hợp đồng giao nhận thầu quy hoạch xây dựng đã ký, nếu đã thực hiện và hoàn thành trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này thì áp dụng quy định của các văn bản đã ban hành, không áp dụng quy định tại văn bản này.

- Những công việc quy hoạch xây dựng theo hợp đồng giao nhận thầu quy hoạch xây dựng đã ký, nếu đang thực hiện dở dang thì tổ chức được giao quản lý lập quy hoạch xây dựng và nhà thầu lập đồ án quy hoạch xây dựng cần xác định khối lượng công việc quy hoạch đã thực hiện trước và sau thời điểm có hiệu lực của văn bản này. Đối với những khối lượng công việc quy hoạch xây dựng đã thực hiện và đã hoàn thành trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này thì áp dụng quy định của các văn bản đã ban hành. Đối với những khối lượng công việc quy hoạch xây dựng thực hiện từ thời điểm có hiệu lực của văn bản này thì áp dụng các quy định của văn bản này.

- Những công việc quy hoạch xây dựng đã ký hợp hợp đồng giao nhận thầu thầu nhưng chưa thực hiện thì tổ chức được giao quản lý lập quy hoạch xây dựng và nhà thầu lập đồ án quy hoạch xây dựng tiến hành điều chỉnh hợp đồng giao nhận thầu quy hoạch xây dựng cho phù hợp với những quy định của văn bản này.

- Những công việc quy hoạch xây dựng đã ký hợp đồng giao nhận thầu quy hoạch xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này theo phương thức hợp đồng không điều chỉnh giá thì thực hiện theo hợp đồng đã ký.

Phần II

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Bảng 1: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng

1

Quy mô (Km2)

£ 20

50

100

250

500

750

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

 

2

Định mức chi phí

(Triệu đồng/Km2)

10,2

5,9

3,8

2,5

1,5

1,2

1,0

0,54

0,29

0,19

0,11

0,09

 

 

Ghi chú:

1. Định mức chi phí tại bảng 1  quy định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong phạm vi ranh giới hành chính của một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) và một huyện (vùng huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng không thuộc ranh giới một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương hoặc một huyện thì định mức chi phí được điều chỉnh với các hệ số K như sau:

Số lượng tỉnh, huyện thuộc vùng quy hoạch

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

> 10

Hệ số điều chỉnh (K)

đối với vùng liên tỉnh

 

1,03

 

1,06

 

1,09

 

1,12

 

1,15

 

1,18

 

1,21

 

1,24

 

1,27

 

1,3

 

Hệ số điều chỉnh (K)  đối với vùng liên huyện

 

1,04

 

1,08

 

1,12

 

1,15

 

1,19

 

1,23

 

1,27

 

1,31

 

1,35

 

1,4

 

2. Định mức chi phí tại bảng 1 quy định  tương ứng với mật độ dân số của đồ án quy hoạch xây dựng vùng có mật độ dân số từ:  500 ¸ 1.000 người/km2. Khi mật độ dân số của đồ án  quy hoạch vùng khác với mật độ dân này thì định mức chi phí điều chỉnh với các hệ  số K như  sau:

+ Mật độ dân số >1.500 người/km2 K = 1,2

+ Mật độ dân số >1000 ¸ £1500 người/km2 : K = 1,1

+ Mật độ dân số >100 ¸ < 500 người/km2 : K = 0,6

+ Mật độ dân số  £100 người/km2 : K = 0,5

3. Chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch xây dựng vùng chiếm 7 % trong định mức chi phí  quy định tại bảng 1.

4. Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của đồ án quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quy hoạch xây dựng.

II. QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Bảng 2: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị

Loại đô thị

 

Quy mô và

định mức chi phí

Loại đặc biệt, loại 1, loại 2,  các đô thị mới

liên tỉnh có quy mô dân số tương đương

Loại 3, các quận của đô thị đặc biệt, các đô thị mới có quy mô dân số tương đương

Loại 4, loại 5, các đô thị mới có quy mô dân số tương đương

Quy mô dân số quy hoạch (nghìn người)

7.000

5.000

3.000

1.500

1.000

500

500

250

100

80

50

30

£ 10

Định mức chi phí (Triệu đồng)

11.000

8.600

6.200

3.800

2.800

1.900

1.700

1.250

900

750

650

400

300

 

Bảng 3: Định mức chi phí quy hoạch chung khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù

Quy mô (ha)

200

300

500

1.000

5.000

10.000

15.000

Định mức chi phí

(Triệu đồng/ha)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,3

0,2

0,16

Ghi chú:

1. Chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị chiếm 9 % và chi phí thiết kế đô thị chiếm 20 % trong định mức chi phí quy định tại bảng 2.

2. Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quy hoạch xây dựng.

III.  QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Bảng 4: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Quy mô (ha)

 

£ 5

10

20

30

50

75

100

200

300

500

750

1.000

Định mức chi phí

( Triệu đồng / ha )

30

22

18

14

10

8

7

4,2

3,7

2,5

2,0

1,7

Ghi chú:

1. Định mức chi phí tại bảng 4 quy định để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù có tỷ lệ 1/500. Trường hợp lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù có tỷ lệ 1/2.000 thì định mức chi phí để lập loại đồ án này được điều chỉnh với hệ số K = 0,7 so với định mức chi phí quy định tại bảng 4.

2. Định mức chi phí quy hoạch chi tiết khu công  nghiệp  được điều chỉnh với  hệ số K = 0,55 so với định mức chi phí quy định tại bảng 4.

3. Chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị chiếm 10 % và chi phí thiết kế đô thị chiếm 28 % trong định mức chi phí quy hoạch tại bảng 4.

4. Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quy hoạch xây dựng.

IV. QUY HOẠCH  XÂY DỰNG  ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Bảng 5: Định mức chi phí lập đồ án qui hoạch xây dựng  điểm dân cư nông thôn

Quy mô (ha)

£ 10

20

30

50

100

200

Đồng bằng

8,0

6,0

5,2

4,0

2,8

1,9

Trung du

7,2

5,4

4,7

3,6

2,5

1,8

Miền núi

6,5

4,8

4,2

3,2

2,3

1,6

Ghi chú:  Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quy hoạch xây dựng.

V.  MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Bảng 6:  Định mức chi phí của một số công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

    Chi phí lập đồ án quy hoạch (triệu đồng)

 

Danh mục công việc

£100

300

500

700

1000

2000

4000

³ 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập nhiệm vụ  quy hoạch xây dựng 

 

10,0

6,0

5,0

4,0

3,5

2,5

2,2

2,0

2

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

 

9,0

5,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,2

2,0

3

Quản lý lập quy hoạch xây dựng

 

6,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,2

2,0

Ghi chú: Khi một tổ chức được giao quản lý lập các đồ án quy hoạch xây dựng có phạm vi một vùng, liên vùng hoặc toàn quốc thì định mức chi phí cho công tác quản lý lập quy hoạch xây dựng được điều chỉnh với hệ số tối đa: K=2,0 so với định mức chi phí quy định tại bảng 6.

Bảng 7: Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch xây dựng

Tỷ lệ mô hình

1/10.000

1/5.000

1/2.000

1/1.000

1/500

1/200

Định mức chi phí (triệu đồng/m2)

5

7

10

12

14

17

Ghi chú:

1. Diện tích để xác định chi phí làm mô hình quy hoạch xây dựng theo định mức chi phí quy định tại bảng 7 là diện tích của mô hình quy hoạch xây dựng.

2. Định mức chi phí làm mô hình quy định tại bảng 7 tương ứng với mô hình được làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tốt; gồm: gỗ, gỗ dán, xốp, thạch cao, mica, đề can, sơn màu, ...vv.

 

 

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LẬPDỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

(Đối với các công việc lập quy hoạch có yêu cầu phải lập dự toán chi phí)

TT

Thành phần chi phí

Diễn giải chi phí

Thành tiền

(đ)

1

Chi phí vật liệu:

 

 

 

- Mua các số liệu, tài liệu

Khối lượng x đơn giá

..............

 

 

- Mua bản đồ các loại

 

 

- Văn phòng phẩm: giấy, mực, bút...

 

2

Chi phí nhân công:

 

 

 

- Tiền lương và phụ cấp lương, BHXH, BH y tế của bộ phận trực tiếp thực hiện:

Công  x đơn giá

.............

 

 

+ Chủ nhiệm đồ án

 

 

 

+ Kiến trúc sư ....

 

 

 

+ Kỹ sư ....

 

 

 

+ Kỹ thuật viên ....

 

 

3

Chi phí khấu hao máy, thiết bị:

 

 

 

- Máy tính

 

 

 

- Máy (thiết bị) khác

 

 

4

Chi phí hội nghị, hội thảo, họp thông qua các bước:

Theo quy định

 

5

Chi phí quản lý:

 

 

 

- Tiền lương và phụ cấp lương, BHXH, BH y tế của bộ phận quản lý

Công  x đơn giá

.............

 

 

- Chi phí cho các dich vụ công cộng: Tiền điện, nước, vv...

Khối lượng  x đơn giá

.............

 

 

- Thông tin liên lạc

 

 

 

- Công tác phí

 

 

 

- Chi phí đào tạo

 

 

 

- Tiếp khách

 

 

 

- Các chi khác có liên quan

 

 

6

Thu nhập chịu thuế tính trước:

6%x(1+2+3+4+5)

 

7

Thuế giá trị gia tăng (VAT):

Mức thuế suất theo quy định x (1+2+3+4+5+6)

 

8

Dự phòng phí 10%:

10% x (1+2+3+4+5+6+7)

 

 

     Tổng cộng (1 đến 8)

 

 

 

 

 

 

Collapse Luật Xây dựngLuật Xây dựng
Expand Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020
Collapse Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bảo trì công trình xây dựngBảo trì công trình xây dựng
Expand Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngCấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Expand Cấp giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựng
Expand Dự toán công trình xây dựngDự toán công trình xây dựng
Expand Dự án, công trình quan trọng quốc giaDự án, công trình quan trọng quốc gia
Expand Giám sát thi công xây dựngGiám sát thi công xây dựng
Expand Hợp đồng xây dựng công trìnhHợp đồng xây dựng công trình
Expand Khảo sát xây dựngKhảo sát xây dựng
Expand Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trìnhLập, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình
Expand Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựngLập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhânNăng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân
Expand Phân loại đô thịPhân loại đô thị
Expand Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thôngPhòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông
Expand Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nước ngoài tại VNQuy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nước ngoài tại VN
Expand Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việcQuy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc
Expand Quy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng trong nước, nước ngoàiQuy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng trong nước, nước ngoài
Expand Quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcQuyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Expand Quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựngQuản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
Collapse Quản lý chi phí xây dựng công trìnhQuản lý chi phí xây dựng công trình
Thông tư 01/2006/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 02/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Nghị định 03/2008/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 04/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 05/2007/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 06/2003/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế
Quyết định 06/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
Thông tư 06/2005/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
Thông tư 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Thông tư 07/2007/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Thông tư 09/2000/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định 10/2007/QĐ-BBCVT Về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viên thông
Quyết định 11/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Nghị định 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 12/2008/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 14/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Quyết định 15/2008/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
Thông tư 17/2010/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 17/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 18/2008/TT-BXD Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng
Nghị định 99/2007/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Expand Quản lý chiếu sáng đô thịQuản lý chiếu sáng đô thị
Expand Quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻQuản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ
Expand Quản lý dự án xây dựng thuộc bộ, ngànhQuản lý dự án xây dựng thuộc bộ, ngành
Expand Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Expand Quản lý kiến trúc đô thịQuản lý kiến trúc đô thị
Expand Quản lý nhà nước về xây dựngQuản lý nhà nước về xây dựng
Expand Quản lý nhà thầu xây dựng nước ngoài tại VNQuản lý nhà thầu xây dựng nước ngoài tại VN
Expand Quản lý và thực hiện dự án thủy điệnQuản lý và thực hiện dự án thủy điện
Expand Quản lý xây dựng công trình lâm sinhQuản lý xây dựng công trình lâm sinh
Expand Thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinhThiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Expand Thiết kế, thi tuyển thiết kế xây dựngThiết kế, thi tuyển thiết kế xây dựng
Expand Thuê tư vấn xây dựng nước ngoàiThuê tư vấn xây dựng nước ngoài
Expand Trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu xây dựngTrường hợp đặc biệt được chỉ định thầu xây dựng
Expand Vật liệu xây dựngVật liệu xây dựng
Expand Xây dựng, quản lý công trình ngầm đô thịXây dựng, quản lý công trình ngầm đô thị
Expand Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trangXây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
Expand Đào tạo, cấp chứng chỉ định giá xây dựngĐào tạo, cấp chứng chỉ định giá xây dựng
Expand Đơn giá xây dựngĐơn giá xây dựng
Expand Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựngCấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
Expand Chỉ số giá xây dựngChỉ số giá xây dựng
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG