Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Quy định về quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ bị thay thế bởi Điều 2 Quyết định 269/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2011:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quy định về quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

 

- Quy định về quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng bị thay thế bởi Điều 2 Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 03 năm 2011:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quy định về quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng tại Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

 

- Quy định về Trình tự, thủ tục cử đi học, gia hạn và tiếp nhận cán bộ thuộc cơ quan BGD&ĐT và các đơn vị trực thuộc BGD&ĐT đi học cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài; Trình tự, thủ tục cử lưu học sinh đi học và tiếp nhận lưu học sinh trở về đối với lưu học sinh ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bị thay thế bởi Điều 2 Quyết định 740/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2012:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục quy định tại Quyết định số 2368/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

1. Trình tự, thủ tục cử đi học, gia hạn và tiếp nhận cán bộ thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi học cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài;

2. Trình tự, thủ tục cử lưu học sinh đi học và tiếp nhận lưu học sinh trở về đối với lưu học sinh ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.”