Tạo tài khoản
 

Nghị định 62/2013/NĐ-CP | Ban hành: 25/06/2013  |  Hiệu lực: 15/08/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/06/2013
Ban hành
15/08/2013
Có hiệu lực
17/07/2017
Hết hiệu lực toàn bộ