Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT | Ban hành: 12/11/2004  |  Hiệu lực: 09/12/2004  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

 

BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và

quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

______________________

 

Thi hành Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây gọi là Nghị định số 147/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến của Bộ Công an tại Công văn số 1434/CV-BCA(V11) ngày 24/8/2004, Bộ Tài chính tại Công văn số 9439/TC-CST ngày 24/8/2004, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện như sau:

I . ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

MỤC A

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN, GIẢI ĐỘC VÀ PHỤC HỒI SỨC KHỎE

1. Về cơ sở vật chất quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Phòng tiếp nhận: diện tích sử dụng tối thiểu 12m2, để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu cho người đến cai nghiện ma túy; lập hồ sơ bệnh án và phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.

b. Phòng xét nghiệm: diện tích sử dụng tối thiểu 10m2.

c. Phòng cắt cơn, giải độc, cấp cứu: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện.

d. Phòng theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2 trên một người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người), đảm bảo thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc.

Trường hợp cai nghiện cho người nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện thì phải có phòng riêng.

đ. Về trang thiết bị y tế: có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để khám, xét nghiệm; thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc; theo dõi và phục hồi sức khỏe sau cắt cơn, giải độc qui định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

e. Có tủ đựng thuốc: Đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc; cơ số chống sốc phản vệ theo Thông tư số 08/1999/TT-BYT ngày 4/5/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ; Thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác, quy định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thuốc trên được dự trù, mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thanh lý theo qui định của Bộ Y tế.

Cơ sở vật chất quy định tại điểm 1 này là mức quy định tối thiểu cho cơ sở cai nghiện để điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe với số lượng tối đa là 10 người nghiện ma túy.

2. Về nhân sự quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách chuyên môn cai nghiện và phục hồi sức khỏe  phải là bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 6/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế) trong phạm vi hành nghề y tư nhân và các điều kiện sau:

- Nếu là Bác sỹ đa khoa thì phải có thời gian thực hành ít nhất 36 tháng tại các cơ sở khám, chữa bệnh (Viện có giường bệnh, bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa) của Nhà nước hoặc tư nhân, hoặc tại các cơ sở cai nghiện ma túy có điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; và có thời gian ít nhất 12 tháng trực tiếp làm công tác cai nghiện, phục hồi. Trường hợp là Bác sỹ chuyên khoa tâm thần thì có ít nhất 36 tháng thực hành về chuyên khoa tâm thần ở các cơ sở khám, chữa bệnh hoặc cơ sở cai nghiện ma túy;

- Được tập huấn các phương pháp điều trị cai nghiện ma túy;

- Cam kết sử dụng 100% thời gian làm việc tại cơ sở cai nghiện.

b. Có đủ đội ngũ cán bộ làm việc tại cơ sở cai nghiện trong phạm vi hoạt động của giấy phép. Các chức danh như: cán bộ y tế, quản lý, tâm lý, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và các điều kiện sau:

- Có bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện;

- Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) trở lên cấp;

- Không thuộc các đối tượng sau: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù, quản chế, cấm cư trú, cải tạo không giam giữ, cấm hành nghề hoặc làm công việc về khám chữa bệnh; đang trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính.

MỤC B

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP GIÁO DỤC, PHỤC HỒI HÀNH VI, NHÂN CÁCH

1. Về cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Nơi tiếp nhận: để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, khám sức khỏe sau điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; lập hồ sơ theo dõi trong quá trình giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy.

b. Về y tế: có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế, tủ thuốc, đảm bảo cho việc sơ cứu, cấp cứu và điều trị các bệnh thông thường theo qui định của Bộ Y tế.

c. Khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2 trên một người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người); đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, lâu dài với thời gian theo hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy.

d. Khu hoạt động văn hóa, thể thao: có trang thiết bị và địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị, pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy; có trang thiết bị và địa điểm thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, hình thể để phục hồi sức khỏe.

2. Về nhân sự quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi có trình độ đại học và phải có ít nhất 36 tháng công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy, do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy xác nhận.

b. Có đủ đội ngũ cán bộ làm việc trong phạm vi hoạt động của giấy phép. Các chức danh như: cán bộ quản lý, giáo dục, tâm lý, y tế, bảo vệ, các chức danh cần thiết khác có thể liên kết với các cơ sở khác hoặc hợp đồng để thực hiện theo chương trình, kế hoạch của cơ sở cai nghiện, nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại tiết b điểm 2 Mục A Phần I này.

MỤC C

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TRỊ LIỆU, CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG VÀ CHỐNG TÁI NGHIỆN

1. Về cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Nơi tiếp nhận: để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, khám sức khỏe sau điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe hoặc đã giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách để lập hồ sơ theo dõi trong quá trình lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện ma túy cho người cai nghiện.

b. Về y tế và khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: theo quy định tại tiết b, tiết c điểm 1 Mục B Phần I này.

c. Khu tổ chức lao động trị liệu và lao động sản xuất:

- Xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình, mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở;

- Tổ chức lao động trị liệu và lao động sản xuất phải có sự phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính cho người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp;

- Tổ chức lao động sản xuất phải có các trang thiết bị bảo hộ lao động theo qui định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người cai nghiện;

- Diện tích đất cho lao động trị liệu và lao động sản xuất phải đảm bảo phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở.

d. Khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ:

- Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe;

- Có trang thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.

2. Về nhân sự quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi có trình độ trung cấp nghiệp vụ, kỹ thuật trở lên và có ít nhất 36 tháng công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy, do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy xác nhận.

b. Có đủ đội ngũ cán bộ làm việc trong phạm vi hoạt động của giấy phép. Các chức danh như: cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, dạy nghề, tâm lý, y tế, bảo vệ, các chức danh cần thiết khác có thể liên kết với cơ sở khác hoặc hợp đồng để thực hiện theo chương trình, kế hoạch của cơ sở cai nghiện, nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại tiết b điểm 2 Mục A Phần I này.

MỤC D

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TOÀN BỘ QUY TRÌNH CAI NGHIỆN, PHỤC HỒI

Cơ sở cai nghiện được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi quy định tại Điều 8 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP khi có đủ các điều kiện quy định tại Mục A, Mục B, Mục C Phần I của Thông tư này.

II. THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

MỤC A

HỒ SƠ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VỀ ĐIỀU TRỊ
CẮT CƠN, GIẢI ĐỘC VÀ PHỤC HỒI SỨC KHỎE

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này, do Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) ấn hành và cấp cho các cơ sở cai nghiện đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề), có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 01 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề thì cơ sở cai nghiện phải làm thủ tục đề nghị Sở Y tế cấp gia hạn.

2. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

b. Bản sao hợp pháp các giấy tờ của người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách chuyên môn cai nghiện, phục hồi sức khỏe quy định tại tiết a điểm 2 Mục A Phần I của Thông tư này.

c. Bảng kê khai về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn y tế, danh sách nhân sự theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục A Phần I của Thông tư này;

d. Đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã cấp; bổ sung những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự và báo cáo tình hình hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy trong 5 năm.

Cơ sở cai nghiện đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được thực hiện theo quy trình về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân cho các cơ sở hành nghề y tư nhân:

a. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được gửi về Sở Y tế nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính, kể cả cơ sở cai  nghiện do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thành lập.

b. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế theo quy trình quy định tại khoản 3 Điều 68 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế.

c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Giám đốc Sở Y tế cấp được làm thành 2 bản: 1 bản lưu tại Sở Y tế, 1 bản cho cơ sở cai nghiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Quá thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề mà cơ sở cai nghiện không làm thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy để hoạt động thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề không còn giá trị và bị thu hồi.

d. Sở Y tế thẩm định điều kiện hành nghề của cơ sở cai nghiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy trình quy định tại Điều 71 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế.

đ. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bị thu hồi được áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 và cơ quan có thẩm quyền thu hồi tại khoản 3 Điều 74 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế. Sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, Sở Y tế thông báo cho Sở Lao động - thương binh và xã hội để thẩm định lại điều kiện hành nghề và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

MỤC B

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy quy định tại Điều 10 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

b. Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đăng ký hộ khẩu thường trú theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp.

c. Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung theo quy định tại Mục A, Mục B, Mục C, Mục D Phần I của Thông tư này.

d. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.

đ. Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì ngoài quy định tại điểm 1 này, trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy:

a. Trước khi hết thời hạn 01 tháng của Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp cho cơ sở cai nghiện, nếu muốn tiếp tục hoạt động cai nghiện ma túy thì cơ sở cai nghiện phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép gửi về cơ quan Lao động - thương binh và xã hội đã xét cấp.

b. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ điều kiện mới (nếu có) để thực hiện các nội dung của qui trình cai nghiện, phục hồi của cơ sở cai nghiện theo qui định tại Mục A, Mục D Phần I của Thông tư này;

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; bản gốc Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đã cấp;

- Báo cáo tình hình hoạt động cai nghiện ma túy trong 05 năm.

Hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục B Phần II này, phải có ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

3. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy quy định tại Điều 11 và Điều 14 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể sau:

a. Hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập gồm 03 bộ được gửi đến Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Lao động - thương binh và xã hội) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở cai nghiện.

b. Hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thành lập gồm 03 bộ được gửi đến Bộ Lao động - thương binh và xã hội (Cục phòng, chống tệ nạn xã hội).

c. Đối với các cơ sở cai nghiện thành lập mới, hoạt động cai nghiện ma túy theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, thì cơ quan Lao động - thương binh và xã hội và Y tế theo thẩm quyền đồng thời thẩm định, thẩm tra, xét cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

d. Các cơ sở cai nghiện đang hoạt động cai nghiện ma túy theo nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP thì cơ quan Lao động - thương binh và xã hội theo thẩm quyền thẩm định, xét cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Cơ sở cai nghiện xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trình tự và thời hạn xem xét cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy:

a. Khi nhận đủ hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy Phiếu tiếp nhận hồ sơ, theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

b. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Đối với các cơ sở do Sở Lao động  thương binh và xã hội thẩm tra thì văn bản thông báo được gửi cho Sở Lao động - thương binh và xã hội để tiếp tục yêu cầu các cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Lao động - thương binh và xã hội phải tổ chức thẩm tra hồ sơ. Kết quả thẩm tra và hồ sơ được gửi đến Bộ Lao động - thương binh và xã hội (Cục phòng, chống tệ nạn xã hội).

- Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp hoặc gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Việc thẩm tra điều kiện và hồ sơ của cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Sở Lao động - thương binh và xã hội thẩm tra điều kiện và hồ sơ của cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định tại tiết a điểm 3 Mục B Phần II của Thông tư này. Bộ Lao động - thương binh và xã hội thẩm tra điều kiện và hồ sơ của cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định tại tiết ba điểm 3 Mục B Phần II của Thông tư này.

b. Trường hợp cần thiết Sở Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Lao động - thương binh và xã hội thẩm tra điều kiện và hồ sơ tại cơ sở xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Kinh phí thẩm tra điều kiện và hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Ở Trung ương, kinh phí được bố trí trong dự toán của Bộ Lao động - thương binh và xã hội (Cục phòng, chống tệ nạn xã hội) và ở địa phương, kinh phí được bố trí trong dự toán của Sở Lao động - thương binh và xã hội (Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội).

6. Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy:

a. Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được làm thành 03 bản: 01 bản lưu tại Cục phòng, chống tệ nạn xã hội; 01 bản lưu tại Sở Lao động - thương binh và xã hội nơi Cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính và 01 bản cho cơ sở cai nghiện xin cấp hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

b. Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này, do Bộ Lao động - thương binh và xã hội ấn hành.

MỤC C

THAY ĐỔI, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Thay đổi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Trường hợp cơ sở cai nghiện thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP thì phải làm thủ tục để thay đổi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo qui định tại điểm 1 Mục B Phần II của Thông tư này.

2. Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, khi cơ sở cai nghiện bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Trường hợp cơ sở cai nghiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bị thu hồi, nếu trong thời gian quy định (được tính từ thời điểm bị thu hồi) cho việc cấp Giấy chứng nhận mà cơ sở cai nghiện không làm thủ tục để được cấp lại thì bị thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

3. Cơ sở được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, nếu vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và điểm 2 Mục C này sẽ bị thu hồi theo trình tự sau:

a. Sở Lao động - thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo Bộ Lao động - thương binh và xã hội xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở vi phạm, kể cả các cơ sở cai nghiện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thành lập đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

b. Sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với các cơ sở cai nghiện vi phạm pháp luật thì Sở Lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, kiểm tra việc thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội về thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, thông báo Sở Y tế, Sở Kế hoạch - đầu tư và công an tỉnh, thành phố nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN

1. Tiếp nhận hồ sơ và người cai nghiện ma túy qui định tại Điều 19 và Điều 21 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Cơ sở cai nghiện có trách nhiệm hướng dẫn người nghiện ma túy, hoặc gia đình hay người giám hộ làm đơn xin cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện của người nghiện ma túy, theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

b. Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu và lập hồ sơ cai nghiện cho người nghiện ma túy, theo Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư này; phổ biến quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện của cơ sở; hướng dẫn, tư vấn cho người nghiện ma túy, hoặc gia đình hay người giám hộ cam kết thực hiện các quy định trong quá trình cai nghiện cho người nghiện ma túy.

2. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ nguyện vọng của người nghiện ma túy, hoặc gia đình hay người giám hộ, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy theo nội dung hoạt động và trong thời hạn của Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được cấp cho cơ sở, theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Xử lý vi phạm đối với người đang cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều 17 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Người đứng đầu cơ sở cai nghiện khi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào phòng cách ly hoặc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy và thông báo về địa phương đối với người đang cai nghiện thì phải lập biên bản có đại diện của cơ sở cai nghiện, chứng kiến của người cai nghiện khác tại cơ sở và người nghiện ma túy vi phạm, theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng quy định tại Điều 23 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Khi hết thời hạn cai nghiện, cơ sở cai nghiện phải bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ và cấp Giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy, theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này cho người đã cai nghiện.

b. Cơ sở cai nghiện phải gửi cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú Bản sao Giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy; nhận xét kết quả cai nghiện, phục hồi; tài liệu vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện (nếu có) và có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi người đã cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện trở về nơi cư trú khi cần thiết.

5. Chế độ thông tin, báo cáo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Cơ sở cai nghiện phải lập sổ theo dõi người cai nghiện ma túy tại cơ sở theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo tình hình hoạt động và kết quả cai nghiện ma túy của cơ sở, theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 20 hàng tháng, gửi Sở Lao động - thương binh và xã hội nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính và cơ quan quản lý cơ sở cai nghiện.

b. Cơ quan quản lý cơ sở cai nghiện tổng hợp kết quả cai nghiện ma túy của cơ sở thuộc phạm vi quản lý, báo cáo định kỳ quý và cả năm, theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Lao động - thương binh và xã hội trước ngày 20 tháng cuối quý và trước ngày 20/12 hàng năm.

c. Sở Lao động - thương binh và xã hội giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp kết quả cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại địa phương, báo cáo định kỳ quý và cả năm, theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Lao động - thương binh và xã hội trước ngày 20 tháng cuối quý và trước ngày 20/12 hàng năm.

d. Trong thời gian hoạt động cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về việc mất trật tự an toàn xã hội, tai nạn, giết người... tại cơ sở cai nghiện để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý hoặc được hỗ trợ khi cần thiết.

6. Cơ sở cai nghiện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Phối hợp cơ quan Lao động - thương binh và xã hội để được đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn của người làm công tác cai nghiện, phục hồi; được phổ biến, cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và những thông tin cần thiết về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm.... để làm tốt công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy.

b. Phối hợp cơ quan y tế để được đào tạo, tập huấn chuyên môn, kỹ thuật y tế và hỗ trợ trong việc điều trị cắt cơn, giải độc, cấp cứu người nghiện ma túy; chăm sóc, quản lý, giám sát người nghiện ma túy bị  nhiễm HIV/AIDS.

c. Phối hợp cơ quan công an để được đào tạo, tập huấn công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, sử dụng công cụ hỗ trợ và các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người cai nghiện ma túy.

Kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại điểm 6 này do các cơ sở cai nghiện cử người đi học chịu trách nhiệm chi trả.

IV. KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Kiểm tra, thanh tra quy định tại Điều 28 của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Thanh tra Bộ Lao động  - thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan để thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện trong phạm vi cả nước.

b. Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong hoạt động cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện trong phạm vi tỉnh, thành phố.

c. Thanh tra Bộ Lao động - thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra, thanh tra hoạt động cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

2. Khen thưởng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động cai nghiện ma túy, thì Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - thương binh và xã hội đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định 147/2003/NĐ-CP và Thông tư này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm quản lý Nhà nước:

a. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Công an ở địa phương, rà soát các cơ sở cai nghiện đang hoạt động và chuẩn bị thành lập mới, để hoạt động cai nghiện ma túy theo đúng quy định của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và của Thông tư này, đảm bảo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

b. Cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) phối hợp với Vụ Điều trị (Bộ Y tế) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và của Thông tư này.

c. Sở Lao động - thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và của Thông tư này, các quy định khác của pháp luật liên quan trong hoạt động cai nghiện ma túy; tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở cai nghiện tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu.... thuộc các lĩnh vực liên quan về cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy.

d. Sở Lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ của cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội (đối với các tỉnh, thành phố có nhiều cơ sở cai nghiện), để giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

đ. Sở Y tế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc theo quy định, xét nghiệm HIV/AIDS đối với người đang cai nghiện ma túy; xem xét việc hỗ trợ theo các chương trình, dự án cho cơ sở cai nghiện; đảm bảo quản lý tốt các dịch bệnh truyền nhiễm tại cơ sở.

e. Công an tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra các biện pháp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở cai nghiện và hỗ trợ cơ sở khi cần thiết.

2. Trách nhiệm của cơ sở hoạt động cai nghiện ma túy:

a. Trước khi hoạt động cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định tại Phần II của Thông tư này. Các cơ sở cai nghiện chỉ hoạt động cai nghiện ma túy khi được Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

b. Cơ sở cai nghiện đã thành lập, đang hoạt động theo giấy phép của các cơ quan chức năng khác, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, phải củng cố cơ sở vật chất, tăng cường nhân sự, bổ sung điều kiện của từng nội dung hoạt động theo quy định và làm thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

3. Thời hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy:

- Đối với các cơ sở cai nghiện đang hoạt động cai nghiện ma túy theo nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP thì được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy và có giá trị 02 năm, kể từ ngày cấp. Sau thời hạn 02 năm, cơ sở cai nghiện phải bổ sung cơ sở vật chất và nhân sự, đảm bảo điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP  và hướng dẫn của Thông tư này, để làm thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mới.

Sau 02 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Bộ Lao động - thương binh và xã hội không cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở cai nghiện thực hiện theo nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.

- Các cơ sở cai nghiện thành lập mới hoặc đang hoạt động cai nghiện ma túy theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP thì được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy và có giá trị 05 năm, kể từ ngày cấp.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần được giải thích hoặc hướng dẫn thì phản ánh về liên Bộ để trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan sẽ có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

ĐÀM HỮU ĐẮC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ XUYÊN

(Đã ký)

 

Collapse Luật Phòng chống ma túyLuật Phòng chống ma túy
Collapse Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồngCai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
Expand Chế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên tráchChế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên trách
Expand Chế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hạiChế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hại
Collapse Cấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnCấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định 147/2003/NĐ-CP Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định 94/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định 80/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Expand Danh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiệnDanh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiện
Expand Khen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuýKhen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuý
Expand Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túyKhung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
Expand Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túyKiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy
Expand Phòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dânPhòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dân
Expand Phòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CANDPhòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CAND
Expand Phối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giớiPhối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giới
Expand Quy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnQuy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Expand Quản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túyQuản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy
Expand Thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Expand Tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâmTổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâm
Expand Tổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phườngTổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phường
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Mở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuýMở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuý
Expand VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)
Expand Quỹ phòng chống ma túyQuỹ phòng chống ma túy

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc