Tạo tài khoản
 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP | Ban hành: 01/07/2019  |  Hiệu lực: 15/08/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/07/2019
Ban hành
15/08/2019
Có hiệu lực
15/02/2022
Hết hiệu lực một phần