Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2020/TT-BXD | Ban hành: 20/07/2020  |  Hiệu lực: 05/09/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
20/07/2020
Ban hành
05/09/2020
Có hiệu lực
15/10/2021
Hết hiệu lực một phần