Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 0602/1999/QĐ-BTM | Ban hành: 18/05/1999  |  Hiệu lực: 02/06/1999  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

 

BỘ THƯƠNG MẠI

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

 

Số: 0602/1999/QĐ-BTM

Hà nội, ngày  18  tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp nhà nước

và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ quản lý

___________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động thương mại;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

              QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành "Quy chế giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp" trực thuộc Bộ quản lý kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực  sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Viện, Ban, Trường và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu TCCB, VT

-Trương Đình Tuyển  

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI


(Đã ký)
 

Trương Đình Tuyển

 

 

 

 

 

Collapse Cải cách thủ tục hành chính các ngành, lĩnh vựcCải cách thủ tục hành chính các ngành, lĩnh vực
Collapse VBQPPL TRUNG ƯƠNGVBQPPL TRUNG ƯƠNG
Quyết định 0602/1999/QĐ-BTM Về việc ban hành qui chế giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ quản lý
Expand CHÍNH PHỦCHÍNH PHỦ
Expand BỘ CÔNG THƯƠNGBỘ CÔNG THƯƠNG
Expand BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢIBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand BỘ QUỐC PHÒNGBỘ QUỐC PHÒNG
Expand BỘ TƯ PHÁPBỘ TƯ PHÁP
Expand BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Expand Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Expand BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Expand BỘ Y TẾBỘ Y TẾ
Expand BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHBỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Expand BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thông tư 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục đính kèm
 
Quy chế.doc