Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN | Ban hành: 22/05/2017  |  Hiệu lực: 01/07/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on gasolines, diesel fuel oils and biofuels

Lời nói đầu

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 1:2015/BKHCN.

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on gasolines, diesel fuel oils and biofuels

1. Bổ sung Bng 1, Bảng 2, Bảng 3 tương ứng trong các điểm 2.1.1, 2.1.2.1 và 2.1.3.1

Tên chỉ tiêu

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Phương pháp thử

Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 mL max.

5

5

5

TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09)

2. Bổ sung Mục 2.5 như sau:

2.5. Ngoài các yêu cầu quy định tại các khoản 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 của QCVN 1:2015/BKHCN, xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính sản phẩm không gây mất an toàn, thiệt hại cho người, động vật, thực vật, môi trường và tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Bổ sung Mục 3.2.1 như sau:

TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09) Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi.

4. Sửa đổi Mục 6.2 như sau:

“6.2. Khi các tiêu chuẩn viện dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.”

 

Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Expand Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006
Collapse QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand QCKTQG trong dự trữ quốc giaQCKTQG trong dự trữ quốc gia
Expand QCKTQG trong lĩnh vực dệt mayQCKTQG trong lĩnh vực dệt may
Expand QCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngQCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Expand QCKTQG trong lĩnh vực xây dựng, PCCCQCKTQG trong lĩnh vực xây dựng, PCCC
Expand QCKTQG TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔIQCKTQG TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔI
Expand QCKTQG trong năng lượng nguyên tửQCKTQG trong năng lượng nguyên tử
Expand QCKTQG TRONG Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜIQCKTQG TRONG Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
Expand QCKTQG về an toàn lao độngQCKTQG về an toàn lao động
Expand QCQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTTQCQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTT
Expand QCKTQG về bản đồQCKTQG về bản đồ
Expand QCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIQCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Collapse QCKTQG đối với xăng dầu, khíQCKTQG đối với xăng dầu, khí
Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BCT Về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
QCVN 14:2018/BKHCN Về dầu nhờn động cơ đốt trong
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN Về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 : 2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Thông tư 32/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí Dầu mỏ hóa lỏng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí Dầu mỏ hóa lỏng
Expand QCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trờiQCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Expand QCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũQCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũ
Expand QCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tửQCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tử
Expand QCKTQG về môi trườngQCKTQG về môi trường
Expand QCKTQG về rạp chiếu phimQCKTQG về rạp chiếu phim
Expand QCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏQCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏ
Expand QCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổQCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổ
Expand Quy chuẩn kỹ thuật về công trình thuỷ lợiQuy chuẩn kỹ thuật về công trình thuỷ lợi
Expand QCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗQCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand QCKTQG trong lĩnh vực hóa họcQCKTQG trong lĩnh vực hóa học
Expand TIÊU CHUẨN QUỐC GIATIÊU CHUẨN QUỐC GIA