Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 59/2001/QĐ-BKHCNMT | Ban hành: 13/11/2001  |  Hiệu lực: 28/11/2001  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Số: 59/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định"

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nhệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định “.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẤU KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 59/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

1. Quy định chung:

1.1. Dấu kiểm định, tem kiểm định (gọi chung là dấu, tem kiểm định) và giấy chứng nhận kiểm định của tổ chức được công nhận khả năng kiểm định và tổ chức được uỷ quyền kiểm định (gọi chung là tổ chức kiểm định) dùng để đóng, in, dán, ghi khắc, sơn... (đối với dấu, tem) lên phương tiện đo hoặc cấp (đối với giấy chứng nhận) cho phương tiện đo sau khi kiểm định đạt các yêu cầu quy định.

Dấu, tem kiểm định cũng dùng để niêm phong phương tiện đo hoặc các cơ cấu điều chỉnh của phương tiện đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu.

1.2. Dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức kiểm định có giá trị pháp lý như nhau trên toàn quốc.

1.3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) tổ chức và quản lý việc chế tạo dấu kiểm định, in tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định thống nhất trong phạm vi toàn quốc

2. Nội dung và hình thức dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định:

2.1. Dấu kiểm định:

Dấu kiểm định có hai kiểu với nội dung và hình thức như trong bảng dưới đây:

Nội dung, hình thức dấu kiểm định

2.1.1. Dấu kiểu 1:

Ghi chú: TCĐLCL: Tiên chuẩn - Đo lường - Chất lượng

2.1.1. Dấu kiu 1:

a. Nội dung và hình thức:

Dấu kiểm định kiểu 1 được thiết kế chi tiết tại Phụ lục 1. Dấu hình tròn được chia làm hai phần, phần trên có chữ VN (viết tắt chữ Việt Nam), phần dưới là ký hiệu tổ chức kiểm định. Ký hiệu này quy định như sau:

- Trung tâm Đo lường: ký hiệu một ngôi sao 5 cánh (H);

- Các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL: ký hiệu I, II, III.... theo tên gọi của các trung tâm;

- Các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố: ký hiệu bằng chữ in hoa viết tắt tên các tỉnh, thành phố theo quy định của Tổng cục TCĐLCL

- Các cơ sở được uỷ quyền kiểm định: ký hiệu chữ N và nhóm các chữ số ký hiệu cơ sở uỷ quyền kiểm định theo quyết định của Tổng cục TCĐLCL (ví dụ: N01, No2...)

b. Phân loại:

Để thích ứng cho việc sử dụng, dấu kiểm định 1 được chế tạo theo các loại sau:

- Dấu thỏi và dấu kẹp có các kích thước f6; f10; f16mm; được chế tạo bằng vật liệu thích hợp để đóng, kẹp lên kim loại mềm hoặc gỗ...

- Dấu tấm mỏng có các kích thước f10; f16; f50; f100; f500 mm được làm bằng kim loại hoặc nhựa.... để khắc, sơn lên phương tiện đo;

2.1.2. Dấu kiểu 2:

- Dấu kiểu 2 gồm 2 phần: phần trên là dấu kiểu 1 được quy định trong mục 2.1.1; phần dưới gồm 2 nhóm chữ rập, quy định tháng và năm hết hạn kiểm định.

- Dãy số này gồm hai nhóm số, nhóm đầu có 2 chữ số chỉ tháng (01, 02...12) và nhóm sau có hai chữ số cuối của năm (00; 01; 02) giữa hai nhóm số này cách nhau mộp ký tự.

- Trường hợp sử dụng dấu dưới dạng kẹp chì, có thể chế tạo dấu kiểu 2 gồm hai mặt: mặt trước là dấu kiểu 1 và mặt sau là tháng và năm hết hạn sử dụng hạn kiểm định.

2.2. Tem kiểm định

Tem kiểm định được thể hiện theo hình vẽ dưới đây, gồm 3 phần:

- Phần trên ghi số hiệu của tem kiểm định. Số đầu tiên chỉ năm lưu hành tem ( số 1 chỉ năm 2001, số 2 chỉ năm 2002....). Tiếp theo là các chữ và số theo thứ tự ABC và số tự nhiên .

- Phần giữa là logo quy ước hoạt động kiểm định đo lường.

- Phần dưới ghi hai chữ số chỉ tháng và hai chữ số cuối của năm hết hạn kiểm định.  Giữa hai nhóm số tháng và năm được ngăn cách bằng dấu gạch ngang (-).

Tem kiểm kịnh có hai cỡ kích thước là (18 x 25) mm và (25 x 35) mm.

2.3. Giấy chứng nhận kiểm định:

2.3.1. Giấy chứng nhận kiểm định được in chữ màu xanh trên nền giấy trắng, cứng, khổ giấy A4 (210 x 297) mm và A5 (148 x 210) mm.

2.3.2. Giấy chứng nhận kiểm định có hai mặt. Nội dung, hình thức và kích thước quy định ở Phụ lục 2. Đối với giấy chứng nhận khổ giây A4 được in đồng thời hai thứ tiếng Việt - Anh.

3. Sử dụng dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định:

3.1. Việc sử dụng dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định cho từng loại phương tiện đo quy định cụ thể trong Phụ lục 3.

3.2. Một số nội dung chính ghi giấy chứng nhận kiểm định.

a. Số của phương tiên đo: ghi số loạt sản xuất của phương tiện đo. Trường hợp phương tiện đo không có số sản xuất, kiểm định viên phải đánh số lên phương tiện đo và coi đó là số sản xuất của nó.

b. Phần đặc trưng kỹ thuật: Ghi tóm tắt các đặc trưng đo lường chính của phương tiện đo như phạm vi đo, cấp chính xác...

Trường hợp phương tiện đo không ghi khắc cấp chính xác thì ghi sai số cho phép hoặc giá trị độ chia nhỏ nhất của nó (đối với phương tiện đo có nhiều chức năng thì ghi các đặc trưng này theo từng chức năng của phương tiện đo).

c. Phương pháp thực hiện: cần nêu rõ phương pháp kiểm định thực hiện theo văn bản nào, ghi cụ thể số hiệu và tên văn bản đó.

d. Phần kết luận được ghi như sau:

- Trong trường hợp trên phương tiện đo có ghi khắc cấp chính xác, hoặc trong các quy trình kiểm định có phân cấp chính xác của phương tiện đo ghi:

“Đạt cấp chính xác ....; được phép sử dụng”.

- Các trường hợp khác ghi:

“Đạt yêu cầu; được phép sử dụng”.

e. Phần kết quả kiểm định: ghi những kết quả kiểm định cần thông báo theo quy định trong các văn bản về phương pháp kiểm định. Phần này cũng có thể ghi những kết quả khác theo yêu cầu của người sử dụng.

f. Những nội dung ghi vào giấy chứng nhận kiểm định phải rõ ràng, sạch, không viết tắt, không tẩy xoá. Tên và ký hiệu đơn vị đo lường, giá trị đại lượng, giá trị sai số... phải trình bày đúng quy định.

g. Ký giấy chứng nhận kiểm định:

- Kiểm định viên trực tiếp kiểm định ký và ghi rõ họ tên vào phần dành cho kiểm định viên.

- Người soát lại ký và ghi rõ họ tên vào phần dành cho người soát lại.

- Người soát lại có thể là Trưởng, Phó phòng, Tổ trưởng chuyên môn..... hoặc cán bộ chuyên môn được Thủ trưởng tổ chức kiểm định chỉ định.

- Thủ trưởng tổ chức kiểm định hoặc người được uỷ quyền ký và ghi rõ họ tên, chức danh vào phần dành cho Thủ trưởng tổ chức kiểm định.

Thủ trưởng hoặc người được uỷ quyền chỉ ký sau khi đã có đủ chữ ký của kiểm định viên và người soát lại.

Dấu đóng lên giấy chứng nhận kiểm định là dấu hành chính của tổ chức kiểm định.

4. Quản lý dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định

4.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chế tạo dấu kiểm định và in tem kiểm định cung cấp cho các Tổ chức kiểm định.

Tổ chức kiểm định thực hiện in giấy chứnh nhận kiểm định theo đúng quy định của văn bản này.

4.2. Mỗi tổ chức kiểm định phải có sổ quản lý việc sử dụng dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định, nội dung của sổ này quy định tại Phụ lục 4.

4.3. Thủ trưởng tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về quản lý và sử dụng dấu, tem kiểm định./.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG KÍCH THƯỚC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

 

PHỤ LỤC 2a

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KHỔ A4 (MẶT TRƯỚC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

(Socialist Repulic of Vietnam)

(tên tổ chức kiểm định)

Địa chỉ (Add):

Tel:                                          Fax:                             E-mail:

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

(Verification Certificate)

Số (N):

Tên phương tiện đo (Object):

Kiểu (Type):                                                        Số (Serial N0):

Tên cơ sở sản xuất (Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật (Technical characteristic):

Cơ sở sử dụng (Customer):

Phương pháp thực hiện (The method used):

Kết luận (Certified):

Có gí trị đến (Valid until): (*)

 

 

Ngày     tháng    năm

(Date of issue)

Thủ trưởng

Tổ chức kiểm định

(Director)

 

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản

(To respect the condition of use and maintenance)

 

PHỤ LỤC 2b

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KHỔ A5 (MẶT TRƯỚC)

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(Tên tổ chức kiểm định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Số:........................

Tên phương tiện đo:...................................................................................................

..................................................................................................................................

Kiểu:..........................................................................................................................

Sản xuất tại:..............................................................................................................

Đặc trưng kỹ thuật:...................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Của:.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

Kết luận:...................................................................................................................

.................................................................................................................................

Có giá trị đến ngày:....................tháng.............................năm................................(*)

 

 

Hà Nội, ngày ....tnáng ......năm......

(Thủ trưởng tổ chức kiểm định
ký tên đóng dấu)

 

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tác sử dụng và bảo quản.

 

PHỤ LỤC 2c

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KHỔ A4 VÀ A5 (MẶT SAU)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

Người soát lại

Kiểm định, ngày .......tháng.....năm.......

Kiểm định viên

 

PHỤ LỤC 3

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DẤU, TEM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Mã số

Tên phương tiện đo

Tem

Dấu

Giấy chứng nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Độ dài

 

 

 

1.1

Thước thương nghiệp

x

0

x

1.2

Thước cuộn

x

0

x

1.3

Taximet

x

x

x

2

Khối lượng

 

 

 

2.1

Cân phân tích, cân kỹ thuật

x

0

x

2.2

Cân thông dụng:

 

 

 

2.2.1

Cân bàn (bao gồm cân hành lý)

x

x

x

2.2.2

Cân đĩa (bao gồm cân bưu chính)

x

x

x

2.2.3

Cân đồng hồ lò xo

x

x

x

2.2.4

Cân treo

0

x

x

2.3

Cân ô tô

x

x

x

2.4

Cân tầu hoả

x

x

x

2.5

Cân quá tải

x

x

x

2.6

Cân băng tải

x

x

x

2.7

Quả cân

0

x

x

3

Dung tích - Lưu lượng

 

 

 

3.1

Phương tiện đo dung tích thông dụng (ca đong, bìmh đong, thùng đong, chum đong)

 

 

 

3.1.1

Đến 20 lít bằng thuỷ tinh

0

0

x

3.1.2

Đến 20 lít bằng kim loại

0

x

x

3.1.3

Trên 20 lit đến 500 lít

0

x

x

3.2

Phương tiện đo dung tích thuỷ tinh thí nghiệm (ống đo chia độ, buret, pipet...)

0

0

x

3.3

Bể đong cố định

 

 

 

3.3.1

Bể trụ nằm ngang

0

0

x

3.3.2

Bể trụ đứng

0

0

x

3.4

Xi téc ô tô

x

x

x

3.5

Lưu lượng kế chất lỏng

x

x

x

3.5.1

Lưu lượng kế kiểu tốc độ

x

x

x

3.5.2

Lưu lượng kế kiểu rôto

x

x

x

3.6

Cột đo nhiên liệu

x

x

x

3.7

Đồng hồ nước lạnh

x

x

x

3.8

Đồng hồ xăng dầu

x

x

x

4

Áp suất

 

 

 

4.1

Áp kế

x

x

x

4.2

Huyết áp kế

x

x

x

5

Lực

 

 

 

5.1

Máy thử độ bền kéo nén

x

0

x

6

Nhiệt độ

 

 

 

6.1

Nhiệt kế:

 

 

 

6.1.1

Nhiệt kế chất lỏng thuỷ tinh

x

0

x

6.1.2

Nhiệt kế khác

x

0

x

6.2

Nhiệt kế y học

 

 

 

6.2.1

Kiểu thuỷ tinh - thuỷ ngân

x

0

x

6.2.2

Kiểu điện tử

x

0

x

7

Hoá lý

 

 

 

7.1

Máy đo độ ẩm hạt

x

0

x

7.2

Máy đo pH

x

0

x

8

Điện - Điện tử

 

 

 

8.1

Công tơ điện 1 pha

x

x

x

8.2

Công tơ điện 3 pha

x

x

x

8.3

Máy biến dòng đo lường (TI)

x

x

x

8.4

Mát biến áp đo lường (TU)

x

x

x

8.5

Máy đo điện trở cách điện (mêgômet)

x

x

x

8.6

Máy đo điện trở tiếp đất (terômet)

x

x

x

8.7

Máy đo điện tim

x

0

x

8.8

Máy đo điện não

x

0

x

9

Bức xạ

 

 

 

9.1

Máy xạ trị

x

x

x

9.2

Máy X - quang y tế

x

x

x

9.3

Máy chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế

x

x

x

Ghi chú: Phụ lục này sẽ được thay đổi, bổ sung theo Danh mục phương tiện đo phải kiểm định nhà nước.

 

PHỤ LỤC 4

NỘI DUNG QUẢN LÝ DẤU, TEM KIỂM ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

STT

Phương tiện đo được kiểm định

Dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đã cấp

Tên và kiểu  loại PTĐ

Số sản xuát

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Cơ sở sử dụng

Số giấy CNKĐ

Số tem kiểm định

Dấu (*) kiểu 1 hoặc kiểu 2

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Kiểm định viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nếu dùng dấu kiểu 1 thì ghi “K1” hoặc dấu kiểu 2 thì ghi “K2” vào cột này.

 

Collapse Luật Đo lườngLuật Đo lường
Expand Luật Đo lường 2011Luật Đo lường 2011
Collapse Pháp lệnh Đo lường 1999Pháp lệnh Đo lường 1999
Expand Pháp lệnhPháp lệnh
Collapse VBQPPL thuộc Pháp lệnhVBQPPL thuộc Pháp lệnh
Quyết định 02/2008/QĐ-BKHCN Ban hành “Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng”
Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy
Nghị định 06/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường
Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường"
Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành "Quy trình kiểm định phương tiện đo"
Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN Sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hànhkèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 12/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 1217/QĐ-TTg Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất
Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"
Thông tư 13/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc chứng nhận và cấp Thẻ kiểm định viên đo lường ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức
Quyết định 14/2006/QĐ-TTg Phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia
Thông tư 14/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 15/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 166/2004/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia
Quyết định 17/2005/QĐ-BKHCN Ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định
Quyết định 20/2006/QĐ-BKHCN Ban hành Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo
Quyết định 21/2006/QĐ-BKHCN Ban hành Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường
Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN Ban hành “Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo”
Quyết định 25/2007/QĐ-BKHCN Áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định
Quyết định 27/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành quy định về quản lý mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận
Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành quy định về phê duyệt mẫu phương tiện đo
Quyết định 28/2007/QĐ-BKHCN Ban hành “Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo”
Quyết định 29/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành quy định về việc công nhận khả năng kiểm định và ủy quyền kiểm định phương tiện đo
Quyết định 30/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc theo thể
Quyết định 31/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ
Quyết định 58/2001/QĐ-BKHCNMT Về chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường
Quyết định 59/2001/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành "Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định"
Quyết định 61/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường
Nghị định 65/2001/NĐ-CP Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quyết định 65/2002/QĐ-BKHCNMT Về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Đo lường 1990Pháp lệnh Đo lường 1990
Expand VBQPPL về đo lường (cũ)VBQPPL về đo lường (cũ)