Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 04/2021/TT-BTNMT | Ban hành: 29/05/2021| Hiệu lực: 15/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW(S)_9-6(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)VBTW(S)_9-6(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)
Expand 23-2021-ND-CP23-2021-ND-CP
Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục sản phẩm, hành hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ lao động- thương binh và xã hội
Thông tư 01/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông
Thông tư 01/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
Thông tư 02/2021/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời hạn theo buổi làm việc thực tế và khoản chi vụ việc trợ giúp pháp lý
02/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
Thông tư 04/2021/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Thông tư 05/2021/TT-BYT Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Thông tư 06/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Thông tư 07/2021/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 37/2021/TT-BQP Quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng
Thông tư 55/2021/TT-BCA Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật cư trú
Thông tư 56/2021/TT-BCA Quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình