Tạo tài khoản
 

Luật 40/2009/QH12 | Ban hành: 23/11/2009  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

          • Thông tư 44/2017/TT-BYT

           Sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh; chữa bệnh trong một số trường hợp

           Ban hành: 16/11/2017
           Hiệu lực: 01/01/2018
           Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ