Tạo tài khoản
 

Luật 40/2009/QH12 | Ban hành: 23/11/2009  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
23/11/2009
Ban hành
01/01/2011
Có hiệu lực
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần