Tạo tài khoản
 

Nghị định 101/2021/NĐ-CP | Ban hành: 15/11/2021| Hiệu lực: 30/12/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • Nghị định 57/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

  Ban hành: 25/05/2020
  Hiệu lực: 10/07/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 57/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

  Ban hành: 25/05/2020
  Hiệu lực: 10/07/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực