Tạo tài khoản
 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP | Ban hành: 01/11/2017  |  Hiệu lực: 15/12/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/11/2017
Ban hành
15/12/2017
Có hiệu lực
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần