Tạo tài khoản
 

Thông tư 1/VBHN-BNV | Ban hành: 30/03/2023 | Trạng thái: Chưa xác định

  • Thông tư 02/2020/TT-BNV

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

    Ban hành: 14/07/2020
    Hiệu lực: 01/09/2020
    Trạng thái: Còn hiệu lực