Tạo tài khoản
 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP | Ban hành: 14/02/2015  |  Hiệu lực: 06/04/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/02/2015
Ban hành
06/04/2015
Có hiệu lực
15/11/2020
Hết hiệu lực một phần
01/12/2020
Hết hiệu lực một phần
15/08/2021
Hết hiệu lực toàn bộ