Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 06/1997/NQ-QH10 | Ban hành: 05/12/1997  |  Hiệu lực: 05/12/1997  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 06/1997/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

Về dự án Khí - điện - đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

_____________________

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X tại kỳ họp thứ 2 về Tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

Trên cơ sở xem xét tờ trình số 399 KTN-m ngày 17/11/1997 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Dự án Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dự án Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu là công trình quan trọng quốc gia.

Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trong Dự án Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm các công trình khai thác, vận chuyển và sử dụng khí (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Giao Chính phủ tổ chức thực hiện dự án và lưu ý một số điểm sau:

- Tính toán kỹ tiến độ xây dựng để bảo đảm sự đồng bộ các công trình trong toàn bộ Dự án, bảo đảm hiệu quả từng công trình từ khai thác, vận chuyển đến sử dụng khí. Đặc biệt đối với Nhà máy phân đạm, cần cân nhắc kỹ, lựa chọn giải pháp tối ưu và những điều kiện để đạt hiệu quả kinh tế và sản phẩm có sức cạnh tranh trước khi quyết định đầu tư;

- Có kế hoạch huy động vốn thích hợp, kết hợp vốn trong nước và vốn nước ngoài trong các công trình của Dự án bảo đảm hiệu quả cao nhất;

- Có biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình, cho dân cư.

- Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện dự án.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh