Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 16/2016/NĐ-CP | Ban hành: 16/03/2016  |  Hiệu lực: 02/05/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý nợ côngLuật Quản lý nợ công
Expand Luật Quản lý nợ công 2017Luật Quản lý nợ công 2017
Collapse Luật Quản lý nợ công 2009Luật Quản lý nợ công 2009
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Cho vay lại nợ côngCho vay lại nợ công
Expand Mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nướcMua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Nợ công được Chính phủ bảo lãnhNợ công được Chính phủ bảo lãnh
Expand Phát hành, quản lý, giám sát trái phiếu Chính phủ, địa phương & Chính phủ bảo lãnhPhát hành, quản lý, giám sát trái phiếu Chính phủ, địa phương & Chính phủ bảo lãnh
Collapse Quản lý, sử dụng nguốn vốn ODAQuản lý, sử dụng nguốn vốn ODA
Thông tư 107/2011/TT-BTC Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Thông tư 118/2013/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)
Nghị định 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Quyết định 19/2017/QĐ-TTg Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Quyết định 29/2011/QĐ-TTg Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
Nghị định 38/2013/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BYT-BTC Quy định nội dung và mức chi đặc thù áp dụng cho chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Thông tư 40/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Expand Thủ tục đăng ký, thay đổi khoản vay nước ngoài, phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnhThủ tục đăng ký, thay đổi khoản vay nước ngoài, phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh
Expand Hoán đổi trái phiếu Chính phủHoán đổi trái phiếu Chính phủ
Expand Về nghiệp vụ quản lý nợ côngVề nghiệp vụ quản lý nợ công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 2005Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 2005
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1998Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1998
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1993Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1993
Expand Cho vay lại vốn vay nước ngoài (cũ)Cho vay lại vốn vay nước ngoài (cũ)
Expand Phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạcPhát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc
Expand Quản lý vay nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnhQuản lý vay nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Expand Quy chế quản lý vốn, chuyên gia ODAQuy chế quản lý vốn, chuyên gia ODA
Expand Quản lý viện trợ quốc tếQuản lý viện trợ quốc tế