Tạo tài khoản
 

Nghị định 16/2016/NĐ-CP | Ban hành: 16/03/2016  |  Hiệu lực: 02/05/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
16/03/2016
Ban hành
02/05/2016
Có hiệu lực
15/06/2017
Hết hiệu lực một phần
01/10/2018
Hết hiệu lực một phần