Tạo tài khoản
 

Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL | Ban hành: 05/10/2021  |  Hiệu lực: 01/01/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • Nghị định 79/2017/NĐ-CP

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ban hành: 17/07/2017
  Hiệu lực: 17/07/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 85/2017/NĐ-CP

  Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

  Ban hành: 19/07/2017
  Hiệu lực: 05/09/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực