Tạo tài khoản
 

Thông tư 36/2021/TT-BTC | Ban hành: 26/05/2021| Hiệu lực: 10/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

  VĂN BẢN CĂN CỨ VỀ NỘI DUNG BAN HÀNH

 • Nghị định 140/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

  Ban hành: 30/11/2020
  Hiệu lực: 30/11/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 121/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

  Ban hành: 09/10/2020
  Hiệu lực: 09/10/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Nghị định 121/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

  Ban hành: 09/10/2020
  Hiệu lực: 09/10/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực