Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 26/2008/QH12 | Ban hành: 15/11/2008  |  Hiệu lực: 01/04/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/11/2008
Ban hành
01/04/2009
Có hiệu lực
01/01/2016
Hết hiệu lực toàn bộ